hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.Na Hôrke 44, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Mlynárce, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na LV č. 7779   ako:

- byt č.  40, na 8.p., bytového domu súp. č. 55 na Ul.  Na Hôrke, orientačné/vchodu 44, Nitra nachádzajúci sa v časti domu postavenej na pozemku par. č. 462/ 46,

- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 467 /22416,

Účastník právneho vzťahu :  Vlastník 34 : Hokejový klub Nitra, a.s.,   IČO: 35 919 850,  so sídlom Jesenského 2,  949 01 Nitra,  SR  Spoluvlastnícky podiel : 1 / 1.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 40 na  8.p.  nachádzajúci sa v časti domu v bytovom   dome súp.  č. 55  na ulici  Na Hôrke, číslo orientačné/vchodu 44 v  Nitre. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými  sústavami panelovými. Obytný dom  súp. č. 55 je  užívaný  od  roku  1991. Je 9 podlažný vrátane suterénu a slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné  diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod,  odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej  siete. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu  na spoločných častí, spoločných zariadeniach domu, spoločných priestoroch a príslušenstva. Spoločnými  časťami bytového domu sú  základy domu, obvodové múry,  priečelia, vodorovné a zvislé  nosné konštrukcie, strecha,  omietka fasády. Spoločnými zariadeniami sú: bleskozvod, vodovodné, teplonosné,  elektrické, telefónne prípojky, plynové prípojky, výťahy 2x, kanalizačné prípojky po revíznu šachtu, rozvody STA. Spoločné priestory sú chodby pri pivniciach, schodištia, vstupný priestor, 2x kočikáreň, 1x sušiareň, 1x práčovňa, žehliareň, bicykle, miest. Pre upratovačku, WC, doregulovacia stanica, spoločná  miestnosť 3x.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.č. 55 na  ul.

Na Hôrke, o.č.42,44, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.
Termín konania dražby: 02.03.2011 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 16.02.2011 o 11:00

2. obliadka: 17.02.2011 o 11:00

Hodnota: 28 000,00 € (843 528 Sk)
Najnižšie podanie: 28 000,00 € (843 528 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 € (241 008 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  na účet/ bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 412010,

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 412010,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: