hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.Mochovská 32, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č. 7344    ako:

 

1.        byt č.  130 na 5.p., vchod č. 32, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 3458, na ul. Mochovská 32, Levice,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3458, na ul. Mochovská 28,30,32, Levice, vo veľkosti 6690 / 444261,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 3693/ 2, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 703m2, vo veľkosti 6690 / 444261.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 130,  na  5.poschodí  v bytovom   dome súp.  č.  3458 na č. orientačné/vchodu 32, ul.  Mochovská v Leviciach, nachádzajúci sa v bytovom dome, ktorý je typový, s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými, je 9 podlažný vrátane suterénu a slúži výlučne na bytové účely. Stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo. Obytný dom  súp. č. 3458 je  užívaný  od roku 1980.    Obytný dom  súp. č. 3458 je  užívaný  od roku 1980.   S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry, vchodové rúry, priečelia,  vchody, schodiská, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty, priestor výťahovej šachty.  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú výťah, spoločná TV anténa, miestnosť pre upratovačku, WC, hromozvody, skrinka pre slaboprúd, doregulovacia    stanica, inštalačná  chodba, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločná miestnosť,   vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia   výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Byt č. 130    je prístupný  zo spoločnej podesty na 5.poschodí / 6.NP/ dverami         a  pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie:  kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, potravinová komora  a pivnica. Byt bol čiastočne rekonštruovaný, okná sú pôvodné drevené zdvojené, vnútorné povrchové úpravy vápenné omietky, dvere posuvné, podlahy obyt. miestností plávajúce, ostatné ker. dlažba, v kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom, plynový sporák s odsávačom pár, v kúpeľni vaňa, keram. umývadlo, vo WC je splachovací záchod, inštalačné jadro pôvodné umakartové, radiátory ocel. vykurovacie panely, keramický obklad je v kuchyni, jedna izba bola predelená sadrokartonovou priečkou. Byt má samostatné meranie studenej a teplej vody,  plynu a elektriny. Vykurovanie ústredné diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu : 6690/444261. Podlahová plocha bytu je celkom  je 66,90 m2, z toho pivnica 1,32 m2. Opotrebenie je primerané veku.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 3458, na Ul. Mochovská 28,30,32, Levice

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

 

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Termín konania dražby: 18.10.2012 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 04.10.2012 o 10:30

2. obliadka: 05.10.2012 o 10:30

Hodnota: 27 600,00 € (831 478 Sk)
Najnižšie podanie: 27 600,00 € (831 478 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 7 000,00 € (210 882 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 29/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 29/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

 

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným    prevodom   na    účet    účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky,  bez   zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: