hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.Kollárova 2 Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra  Nitra, zapísané  na LV č. 4879   ako:

 

1.     byt č. 9, na 4.p, vchod o.č. 2, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 1501, na ul. Kollárova 2, Nitra,

2.     spoluvlastnícky podiel  priestoru  na  spoločných častiach a spoločných zariadeniach

bytového domu súp. č. 1501 na ul. Kollárova 2, Nitra, vo veľkosti 5632 / 284101,

3.     príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.2288, - parcela registra  “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 300m2, vo veľkosti 5632 / 284101.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 9 na  3.posch. / 4.NP/ v bytovom   dome súp.  č.  1501 na ulici Kollárova 2 v Nitre. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými  sústavami panelovými. Obytný dom  súp. č.  1501 je  užívaný  od  roku  1961.  Je 13 podlažný a slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné  diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod,  odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej  siete. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami a spoločnými zariadeniami bytového domu sú  spevnené plochy pri vstupe a okapový chodník, plochá strecha, omietka fasád, klampiarske konštrukcie strechy a fasád, rozvodové potrubie vody, kanalizačné potrubie po revíznu šachtu, rozvodové potrubie plynu od hlavného uzáveru po bytové plynomery, bleskozvod, rozvody a zariadenia elektroinštalácie na schodiskách a spoločných priestoroch, výťah so strojovňou, vstupný priestor, schodište, chodby v pivnici,  sklady, kočikáreň  2x,  náraďovňa, rozvody médií 2x,  údržbáreň,  2x sušiareň, 2x práčovňa.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Kollárova 2, Nitra

so sídlom Kollárova 2, 949 01 Nitra, SR

IČO: 42 117 101

zapísaný v registri na Obvodnom úrade Nitra, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Nitra,  reg.č.OVVS/SVB/-1/2008

v zastúpení:   Mgr. Eulália Fusková – predseda spoločenstva

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.
Termín konania dražby: 21.06.2011 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 07.06.2011 o 10:00

2. obliadka: 08.06.2011 o 10:00

Hodnota: 27 300,00 € (822 440 Sk)
Najnižšie podanie: 27 300,00 € (822 440 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 7 000,00 € (210 882 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 14/2011,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 14/2011,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: