hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt,Jurkovičova 20, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č. 5450  ako:

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo          Výmera v m2         Druh pozemku               Spôsob využ. p.  Umiest. Pozemku

7614                           208                  Zastavané plochy a nádvoria           15          1

7615                           203                  Zastavané plochy a nádvoria           15          1

7616                           205                  Zastavané plochy a nádvoria           15          1

7617                           207                  Zastavané plochy a nádvoria           15          1

Stavby

Súpisné číslo           na parcele číslo               Druh stavby              Popis stavby     Druh ch.n.  Umiest. stavby

395                                  7614                            9                  Bytový dom o.č. 16                                      1

395                                  7615                            9                  Bytový dom o.č. 18                                      1

395                                  7616                            9                  Bytový dom o.č. 20                                      1

395                                  7617                            9                  Bytový dom o.č. 22                                      1

Druh stavby: 9 - Bytový dom, Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

Byty a nebytové priestory

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

BYT

-byt č.36, na 1.p., bytového domu súp. č.395  na Ul. Jurkovičova, číslo orientačné/vchodu  20, Nitra,  nachádzajúci sa v časti domu postavenej na pozemku par. č.7616, - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 6530 / 412589.

Popis predmetu dražby

Dvojizbový byt s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa, WC,  predsieň , komora  a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 1.poschodí bytového domu súpisného čísla 395 na parc.č7614, 7615, 7616, 7617,  ulica Jurkovičova v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielomk pozemku 6530/412589. Bytový dom je typizovaný panelový, má 6 nadzemných podlaží a suterén v ktorom sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je plochá, krytinu tvoria asfaltové natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda nástreková zateplená nová,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu lepenú a z terazzových dlaždíc, výťah  vo vchode stojí na každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na nových kovových vchodových dverách. Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: výťah, kočikáreň, práčovňa, strojovňa, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1978, základná živoptnosť 80 rokov.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.  Byt bol rekonštruovaný.  Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná sú nové plastové s izotermickými sklami a osadenými vnútornými žalúziami,  podlahy obytných miestností  parkety a koberce, ostatné podlahy  lepené a keramické. Kuchynská linka je na báze dreva , šporák je  plynový s digestorom, drez je nerezový s nerezovou výtokovou armatúrou, keramický obklad je za šporákom. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové bežné.  Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú oceľové panelové.  V byte  je prevádzaná pravidelná údržba,  je v primeranom technickom stave. V čase obhliadky nebol byt prístupný znalcovi. Poskytnutá dokumentácia bola porovnaná so skutkovým stavom. Neboli zistené rozdiely. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 395, na ul.  Jurkovičova, č.o.16,18,20,22, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.
Termín konania dražby: 19.02.2013 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 05.02.2013 o 10:00

2. obliadka: 06.02.2013 o 10:00

Hodnota: 49 300,00 € (1 485 212 Sk)
Najnižšie podanie: 49 300,00 € (1 485 212 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 422012

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 422012,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

 

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: