hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt.,Jedlíkova 2,Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra , vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č. 5894 ako:

 

1.        byt č. 5, na 2. p., vchod č.o. 2, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č.560 –  bytový   dom na  parcele  č. 7261/48, na ul. Jedlíkova , o.č. 2, Nitra,

2.        podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 560,  na ul. Jedlíkova,  o.č. 2,4, Nitra, vo veľkosti  454 /  28056,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 7261/ 48,  -  parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 229 m2, vo veľkosti  454 /  28056,

4.        príslušný spoluvlastnícky podiel  k pozemku parcela č. 7261/ 49, -  parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 229 m2, vo veľkosti 454 /  28056.

 

Popis predmetu dražby

Dvojizbový byt   s príslušenstvom (kuchynský kút, kúpeľňa, WC,  predsieň a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 2.poschodí bytového domu súpisného čísla 560 na parc.č.7261/48, 7261/49,  ulica Jedlíkova v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 454/28056. Bytový dom je typizovaný panelový, má 8 nadzemných podlaží a suterén v ktorom sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je plochá, krytinu tvoria asfaltové natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda nástreková,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu lepenú a z terazzových dlaždíc, výťah vo vchode stojí na každom medziposchodí, elektroinštalácia  je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na kovových vchodových dverách.

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: výťah,  STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol dom daný do užívania v roku 1986, základná životnosť 80 rokov.

Ohodnotenie je vykonané  z  dostupných  údajov  bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007. Predpokladá sa, že byt bol rekonštruovaný (úver v časti ťarchy na LV č.5894). Byt č.5  na 1. poschodí / II.NP/ pozostáva  z 2 izieb, kúpeľne, WC, predsieni, kuchynského kúta a jednej pivnice č.5 nachádzajúcej sa v suteréne / I .PP/. Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná plastové,  podlahy obytných miestností veľkoplošné parkety, ostatné podlahy  keramické. Kuchynská linka je na báze dreva, šporák je  plynový s digestorom, drez je nerezový s nerezovou výtokovou armatúrou, keramický obklad je za šporákom. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové bežné.  Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú oceľové panelové. Rekonštrukčné práce sú zahrnuté v koeficiente vybavenosti bytu. V byte  je prevádzaná pravidelná údržba, je v primeranom technickom stave. Podlahová plocha bytu s pivnicou je 45,39 m2.   Právna dokumentácie je v súlade so skutkovým stavom.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 560, na  ul.  Jedlíkova, o.č.2,4, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

 

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.
Termín konania dražby: 17.04.2012 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 03.04.2012 o 10:00

2. obliadka: 04.04.2012 o 11:00

Hodnota: 34 400,00 € (1 036 334 Sk)
Najnižšie podanie: 34 400,00 € (1 036 334 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 462011,

2.     pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.: 2276399453/0200   VS 462011,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: