hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt, vchod :1 s.č. 1799,(Hviezdoslavova 32), Zlaté Moravce

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce,  katastrálne  územie Zlaté Moravce, vedené  Okresným úradom Zlaté Moravce,   Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 4536    ako:

 

  1. byt č. 72, na 13.p., vchod: 1, nachádzajúci sa v časti bytového domu, bytový dom súp. č. 1799, nachádzajúci sa na parcele č. 1100/87 a na parcele č. 1100/104,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.  1799,  vo veľkosti 6140 / 389030,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 1100/ 87  - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 401m2, vo veľkosti   6140 / 389030,
  4. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 1100/ 104  - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere  31m2, vo veľkosti  6140 / 389030.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o dvojizbový byt na 13.p. panelového bytového domu na sídlisku, v centre mesta v Zlatých Moravciach.  Bytový dom je postavený z betónových panelov so zatepleným obvodovým plášťom, odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia správcu bytu v roku 1978.  Stavba je nepodpivničená s trinástimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou so štyrmi bytmi na každom poschodí vchodu a príslušenstvom na prízemí domu. Bytový dom je v dobrom stave s dobrou údržbou.  S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo  spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Spoločné časti sú základy, obvodové múry - panelové, strecha - plochá, priečelie, chodby, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné a izolačné konštrukcie, fasáda, klampiarske prvky-žlaby, zvody, lemovanie.   Stavba má terazzové prefabrikované schodište, osobný a nákladný výťah s automatickou prevádzkou. Na prízemí domu je vestibul, kočikáreň, elektrorozvodňa, strojovňa /osob. a náklad. výťah/, telekomunikačná miestnosť, rozhlasová ústredňa, miestnosť pre upratovačku, miestnosť prívodu teplej vody /čerpadlá-bojlery/ miestnosť batérie núdzového osvetlenia, schránky pre listy, hlavný uzáver plynu a vody, pivničné kobky pre jednotlivé byty. K spoločným zariadeniam bytového domu patrí aj spoločná televízna anténa, hromozvody, rozvod ústredného kúrenia, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, vodovodné potrubia. Príslušenstvo domu je murované oplotenie priestoru pre kontajnery.

Byt č.72 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je predsieň, chodbička, šatník, kuchyňa, kúpeľňa, WC a balkón.  Byt je v pôvodnom stave bez rekonštrukcií s pôvodným umakartovým bytovým jadrom, s drevenými zdvojenými oknami. Byt má v obytných miestnostiach pôvodné parkety, v ostatných miestnostiach je PVC. Dvere sú hladké, plné a zasklené. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, keramické umývadlo a vedľa je WC kombi.  Kuchyňa je vybavená 2,5 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva s plynovým šporákom s odsávačom, smaltovaným drezom a keramickým obkladom okolo linky. Vodovodné batérie v byte sú obyčajné. Byt má diaľkové teplovodné kúrenie s panelovými radiátormi. Elektrina je v byte, je svetelná s automatickými ističmi. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače vody a plynu. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.   Stav bytu je dostatočný, údržba je slabá.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 1799, parcela č. 1100/87,  parcele č. 1100/104, Hviezdoslavova 32, Zlaté Moravce,

zastúpení:

SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik

Radlinského 14, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 18 047 343

v zastúpení:

Mgr. Peter Sendlai – riaditeľ podniku

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 19.05.2014 o 10:30
Kolo dražby: prve
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 12.05.2014 o 09:00

2. obliadka: 13.05.2014 o 09:00

Hodnota: 24 600,00 € (741 100 Sk)
Najnižšie podanie: 24 600,00 € (741 100 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  05/2014,

  1. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  05/2014,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby / vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: