2 -izb.byt v Bátovciach

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec  Bátovce,  katastrálne  územie  Bátovce, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č. 1760  ako:

 

  1. byt č.6, na 3.p., vchod č.86 nachádzajúci sa v bytovom dome súp.č.86,v Bátovciach,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového  domu , vo veľkosti  6891 / 46428,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 627/ 2, -  parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 699m2, parcela č. 627/ 3, -  parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere o výmere 201m2,     vo   veľkosti 6891 / 46428.

Popis predmetu dražby

Byt  č.6,  na  3.poschodí  v bytovom   dome súp.  č.   86 na č. orientačné/vchodu  86,   v  Bátovciach, nachádzajúci sa v bytovom dome, ktorý je typový, zvislá nosná konštrukcia murovaná, má 4 nadzemné podlažia, slúži výlučne na bytové účely. Stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústrdné/ kotol ÚK na tuhé palivo/, elektrická inštalácia svetelná, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do žumpy. V bytovom dome nie je inštalovaný plyn. Obytný dom  súp. č. 86 je  užívaný  od roku 1985.    S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby,  obvodové  múry,  priečelie,  vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä bleskozvod,  vodovodné, kanalizačné a elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.   Bežná údržba zanedbávaná.

Byt č.6    je prístupný  zo spoločnej podesty na 3.poschodí dverami. Pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie:  kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, loggia a pivnica. Byt nebol rekonštruovaný, okná zdvojené, dvere hladké, podlahy obyt. miestností plávajúce, ostatné PVC, v kuchyni je kuchynská linka, nerezový drez, elektr. sporák, keramický obklad, v kúpeľni smaltovaná vaňa, vo WC je splachovací záchod, radiátory ocel.rebrové,  inštalačné jadro pôvodné umakartové. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu :6891/46428. Podlahová plocha bytu je celkom  je 68,84m2, z toho pivnica 9,0m2. Opotrebenie je primerané veku.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Brtake 3 , 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 86, Bátovce,

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

 

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.
Termín konania dražby: 21.01.2013 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 07.01.2013 o 11:00

2. obliadka: 08.01.2013 o 11:00

Hodnota: 9 500,00 € (286 197 Sk)
Najnižšie podanie: 9 500,00 € (286 197 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 26/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:2276399453/0200   VS 26/2012,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným    prevodom   na    účet    účastníka   dražby /   vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky,  bez   zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia:

https://www.ddreal.sk/
DD - REAL, s.r.o. Zd. Nejedlého 22, Levice 934 05, IČO: 36 751 421