hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt, Ul. Perecká č.1, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec   Levice,  katastrálne  územie  Levice,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 5104     ako:

 

byt č. 38, na 8.p., vchod č. 1, nachádzajúci sa v časti bytového  domu súp. č. 2961 na Ul. Perecká  č.1,    Levice,spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 2961, na   Ul.  Perecká 1, Levice, vo veľkosti    6245 / 389820,príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 3689 - parcela reg. „C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 423m2, vo veľkosti  6245 / 389820.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na ôsmom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Rybníky III v Leviciach.  Byt sa nachádza v okrajovej sekcii bytového domu s trinástimi nadzemnými podlažiami bez suterénu.  Bytový dom je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom aj zateplenou strechou s novou krytinou a s novou fasádnou úpravou. Stavba je s trinástimi nadzemnými podlažiami bez suterénu s plochou strechou a živičnou krytinou. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, dva automatizované výťahy, na streche má strojovňu výťahu, na prízemí kočikáreň, spoločné priestory, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a   vody.  Vstup do bytového domu je z dvoch strán cez nové hliníkové dvere s automatickým vrátnikom, schodište je vykurované radiátorom.

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona NR SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007, nakoľko znalcovi opakovane  nebol umožnený vstup do bytu.   Byt č.38 sa nachádza v okrajovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, predsieň, šatník, chodbička, balkón a pivničná kobka na prízemí domu. Predpokladá sa, že sa jedná  o byt bez rekonštrukcie bytového jadra so stierkami, a PVC podlahami v izbách v ostatných miestnostiach. Okná sú vo všetkých miestnostiach drevené zdvojené s medziokenným hliníkovým žaluzím. Dvere sú hladké, plné a zasklené dyhované s oceľovými zárubňami. Vstupné dvere sú plechové bezpečnostné. Bytové jadro je pôvodné umakartové s plechovou smaltovanou vaňou, novým keramickým umývadlom a samostatným WC kombi. Všetky batérie v byte sú jednopákové.  Kuchyňa je vybavená 1,8 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom, plynovým šporákom s elektrickou rúrou s odsávačom a keramickým obkladom okolo linky. Kúrenie je diaľkové s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla .Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. Byt sa využíva na projektový účel.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2961, Ul. Perecká 1, Levice,

zastúpení:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda predstavenstva    a

Róbert Košík - podpredseda  predstavenstva

Miesto konania dražby: zasadacia miestnosť v sídle OSBD Levice
Termín konania dražby: 17.06.2015 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 09.06.2015 o 09:00

2. obliadka: 10.06.2015 o 09:00

Hodnota: 31 500,00 € (948 969 Sk)
Najnižšie podanie: 31 500,00 € (948 969 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /
1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  21/2015,

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  21/2015,

3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: