hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt, ul. Fučíkova 1, Kalná nad Hronom

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Kalná nad Hronom,  katastrálne  územie   Kalnica,  vedené   na       Správe   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 894     ako:

  1. byt č.   1, na  1.p.,    vchod: Fučíkova  1,    nachádzajúci  sa  v bytovom    dome    súp.  č. 367,     na    ul. Fučíkova 1,  Kalná nad Hronom ,
  2. spoluvlastnícky    podiel  priestoru    na    spoločných    častiach    a spoločných zariadeniach  bytového    domu  súp.  č.  367,  na ul. Fučíkova 1,  Kalná nad Hronom ,  vo veľkosti   6148 / 42888,
  3. príslušný  spoluvlastnícky  podiel  k pozemku parcela č. 115/ 23, - parcela reg. “C“ evidovaná na     katastrálnej mape,  druh pozemku - zast. plochy  a nádvoria o výmere 200m2, vo veľkosti 6148 / 42888.

Popis predmetu dražby

Jedná  sa   o  byt      na    prvom     poschodí  murovaného   bytového   domu  so s.č. 367,  na   sídlisku v Kalnej nad Hronom neďaleko centra obce. Bytový dom je postavený zo siporexových tvárnic na základových pásoch s dodatočným komplexným zateplením bytového domu. Stavba má tri nadzemné podlažia a zvýšený suterén s plochou strechou a strešnou krytinou zo živičných natavovaných pásov. Bytový dom má polystyrénom zateplenú vonkajšiu fasádu s novou povrchovou úpravou na báze umelých hmôt. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, nemá výťah, vo zvýšenom suteréne má kotolňu, kočikáreň, sušiareň, spoločné priestory a pivničné kobky pre každý byt v bytovom dome. Schodište má oceľové vstupné dvere, bytový dom má v schodišti a v suteréne drevené zdvojené okná.

Byt č.1 sa nachádza na prvom poschodí v stredovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa. Pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, vstupná predsieň, loggia a pivničná kobka v suteréne domu.  Jedná sa o byt v pôvodnom stave bez rekonštrukcií s umakartovým bytovým jadrom. Byt má drevené zdvojené okná. Dvere sú hladké, plné a zasklené dyhované s oceľovými zárubňami. Vo všetkých miestnostiach je PVC. V kúpeľni je osadená smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, a vedľa je samostatné WC kombi bez umývadla.  V byte sú všetky batérie jednopákové. Kuchyňa je vybavená 1,80 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva so smaltovaným drezom a keramickým obkladom okolo linky. V linke je osadený plynový šporák. Kúrenie je ústredné s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.  Byt je v dobrom stave a s dostatočnou údržbou.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda družstva   a

Ing. Imrich Dudáš - podpredseda družstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.
Termín konania dražby: 27.08.2013 o 09:00
Kolo dražby: opako
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 12.08.2013 o 09:30

2. obliadka: 13.08.2013 o 09:30

Hodnota: 18 200,00 € (548 293 Sk)
Najnižšie podanie: 24 200,00 € (729 049 Sk)
Minimálne prihodenie: 200,00 € (6 025 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / zložením v hotovosti v sídle dražobníka / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  19/2013,

2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:2276399453/0200   VS 19/2013,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

 

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: