hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2- izb.byt, Tlmače-Lipník

Predmet dražby

Nehnuteľnosti  nachádzajúce   sa    v okrese   Levice,   obec   Tlmače,     katastrálne

územie   Tlmače,    vedené   Katastrálnym    úradom       Nitra,    Správou  katastra   Levice,  zapísané na LV č.  835  ako:

 

1.        byt č. 2, na 1. p., vchod č. 26, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 147 na ul. Ružová č. 26, Tlmače,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 147, na ul. Ružová 26, Tlmače , vo veľkosti  5315 / 36814,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 5996/41 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 164m2, vo veľkosti 5315 / 36814.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 2,  na 1.poschodí, v bytovom   dome súp.  č.  147 na ulici Ružová č. 26, Tlmače. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry,  priečelia,  vchody, schodištia, vodorovné  nosné  a izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, kotolňa a jej zariadenie, vodárnička, práčovňa, miestnosť pre bicykle, WC,  miestnosť pre kuriča, sprcha, doregulovacia skrinka pre slaboprúd, chodby, schodištia, regulačná stanica plynu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené  mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.   Bytový dom je typový, zvislá nosná konštrukcia murovaná,   stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo. Bytový dom má samostatnú kotolňu - kotol na plyn.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 147, na Ul. Ružová 26,

935 21 Tlmače

zastúpené

BYTREAL Tlmače, s.r.o., Kotlárska 2, 935 21 Tlmače

IČO: 34 100 733

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo:240/N , v zastúpení Ing. Miroslav Čiernik – konateľ spoločnosti,

právne zastúpená: JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

Miesto konania dražby: Zasadačka Mestského úradu Tlmače
Termín konania dražby: 08.02.2011 o 13:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 24.01.2011 o 11:00

2. obliadka: 25.01.2011 o 11:00

Hodnota: 12 700,00 € (382 600 Sk)
Najnižšie podanie: 12 700,00 € (382 600 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

 

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia

dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: