hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt, SNP 39, Šahy

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Šahy,  katastrálne  územie Šahy  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 1860 ako:

1.     byt č. 12, na 1.p., vchod č. 39, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 302 na ul. SNP č. 39, Šahy,

2.     spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 302, na ul. SNP, Šahy, vo veľkosti 7166/55153,

3.     príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 658/3 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 318m2, vo veľkosti 7166/55153.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 12,  na prízemí /1.NP/, v bytovom   dome súp.  č.  302 na ulici SNP č. 39, Šahy. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry,  priečelia,  vchody, vodorovné  nosné  a izolačné  konštrukcie, zvislá nosná konštrukcia murovaná, zádveria a povala. Strecha valbová, krytina škridlová, fasádne omietky brizolitové, schody prefabrikované s povrchom terazzo. Vykurovanie ústredné/plynový kotol majú jednotlivé byty v 1.PP/. El. inštalácia svetelná a motorická, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú práčovňa, sušiareň, sklad, kočikáreň, spoločná televízna anténa, hromozvody, skrinka pre slaboprúd, vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 302, na Ul. SNP 37,39, Šahy,

 

zastúpené:

ENERGO-BYTOS, s.r.o.

E. B. Lukáča 24,  936 01 Šahy

IČO: 31 445 659

spoločnosť zapísaná  v obchodnom  registri Okresného  súdu  Nitra,   oddiel   Sro,  vložka č. 488/N,

v právnom zastúpení: JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

Miesto konania dražby: Divadelná sála Mestského kultúrneho strediska Šahy, Hl. námestie č. 1
Termín konania dražby: 20.10.2010 o 13:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 06.10.2010 o 14:00

2. obliadka: 07.10.2010 o 14:00

Hodnota: 6 500,00 € (195 819 Sk)
Najnižšie podanie: 6 500,00 € (195 819 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

 

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 19/2010,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 19/2010,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia

dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: