hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt, Nám.SNP 14, Tlmače

Predmet dražby

Nehnuteľnosti  nachádzajúce   sa    v okrese   Levice,   obec   Tlmače,     katastrálne územie   Tlmače,    vedené   Okresným úradom Levice,     Katastrálny odbor,         zapísané na LV č. 783, ako:

 

- byt č. 3 na  1.p., vchod č. 14, nachádzajúci sa v časti v bytovom dome súp. č. 129, na ul. Nám. SNP  14, Tlmače,

- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 129, na ul. Nám. SNP  13,14, Tlmače, vo veľkosti    5931 / 706

- príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 602/ 62 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 274m2,  vo veľkosti 5931 / 70620.

Popis predmetu dražby

Jedná  sa o byt na prvom poschodí  murovaného  bytového  domu na sídlisku v Tlmačoch v blízkosti centra mesta. Bytový dom je postavený z plných pálených tehál na železobetónových základových pásoch s hrúbkou muriva 45 cm zateplený s novou štruktúrovanou omietkou. Bytový dom má vynovený krov s novou strešnou krytinou. Pôvodná stavba bola odovzdaná do užívania podľa predloženého potvrdenia správcu bytov v roku 1950.  Bytový dom má dva vchody a v každom vchode po šesť bytov a možnosť parkovania pred bytovým domom. Stavba je úplne podpivničená s tromi nadzemnými podlažiami so sedlovou strechou a dvojdrážkovou strešnou krytinou Bramac s odkvapmi a žľabmi z pozinkovaného plechu. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, nemá výťah, v suteréne domu je práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, hlavný uzáver vody a po dva pivničné priestory pre jednotlivé byty.  Bytový dom má plynovú prípojku do jednotlivých bytov a má rozvod STA a káblovej televízie.

Byt č.3 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, predsieň a dva pivničné priestory v suteréne domu. Byt je v pôvodnom stave bez rekonštrukcii s murovaným bytovým jadrom, vystierkovanými stenami, s PVC v jednej izbe a laminátovou podlahou v druhej a PVC v ostatných miestnostiach. V byte sú nové plastové okná s izolačným dvojsklom a vnútorným hliníkovým žaluzím. Kuchyňa je vybavená 1,8 m dlhou  kuchynskou linkou na báze dreva, s nerezovým drezom s plynovým šporákom. Okolo linky a sporáka je keramický obklad. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, WC kombi a keramické umývadlo, keramický obklad je do 1,6 m výšky. Všetky batérie v byte sú jednopákové okrem sprchovacej, tá je jednoduchá. Byt má lokálne plynové kúrenie s tromi gamatkami. V byte je rozvod svetelnej elektriny s poistkovými automatmi. Byt má hladké dyhované vnútorné dvere. Byt je v dobrom stave s dostatočnou údržbou.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón a merače vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.   Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam stanovuje sa podľa znalca životnosť bytového domu a bytu na 100 rokov a opotrebenie sa počítalo  analytickou metódou.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. 129, ul. Nám. SNP 13,14, Tlmače zastúpené:

BYTREAL Tlmače, s.r.o., Kotlárska 2, 935 21 Tlmače

IČO: 34 100 733

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo:240/N , v zastúpení Ing. Natália Dzurilová  – konateľka spoločnosti,

právne zastúpená:

JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

 

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 11.12.2013 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 02.12.2013 o 09:00

2. obliadka: 03.12.2013 o 09:00

Hodnota: 19 900,00 € (599 507 Sk)
Najnižšie podanie: 19 900,00 € (599 507 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / zložením v hotovosti v sídle dražobníka / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 37/2013,

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:2276399453/0200   VS 37/2013,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: