hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt Na Lúkach 23, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec   Levice,  katastrálne  územie   Levice,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 7662 ako:

 

byt č. 8, na 3.p., obytného domu so  súp. č. 1344,  číslo orientačné/vchodu 23, ul. Na Lúkach, Levice,  nachádzajúci  sa  v časti domu  postavenej na pozemku par. č. 537 v Leviciach, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1344, na  ul. Na Lúkach  v Leviciach, vo veľkosti   4975 / 227728.

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1344 nie je evidovaný na liste

vlastníctva.,

( K pozemku pod stavbou s.č. 1344 (537) nie je evidovaný právny vzťah na liste vlastníctva. Združený pozemok pod bytovým domom s.č.1344, parc.č. 537 registra „C" o výmere  629 m2, Druh pozemku :Zastavané plochy a nádvoria, List mapy 5142.)

Popis predmetu dražby

Opis predmetu dražby:

 

Jedná sa o byt na treťom poschodí murovaného bytového domu na sídlisku Prednádražie, neďaleko centra mesta v Leviciach. Bytový dom je postavený z plných pálených tehál s hrúbkou muriva 30 cm, odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia správcu v roku 1962. V predchádzajúcich rokoch bol bytový dom zateplený polystyrénom a má novú štruktúrovanú silikátovú vonkajšiu omietku. Stavba je podpivničená s piatimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a novou zateplenou strešnou krytinou z PVC s dvomi bytmi na každom nadzemnom podlaží vchodu. V suteréne domu sa nachádza práčovňa, sušiareň, skladové priestory a pivničné kobky pre každý byt. Nachádza sa tu aj kočíkáreň a hlavný uzáver plynu a vody. Stavba má terazzové prefabrikované schodište a nemá výťah.

Opis stavu, v akom sa

predmet dražby nachádza:

Byt č. 8 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica v suteréne domu.       Byt je bez rekonštrukcii s pôvodným bytovým jadrom. Byt má v obytných miestnostiach pôvodné dubové parkety, v kúpeľni a v ostatných miestnostiach je PVC. Steny sú stierkované, okná sú plastové s izolačným dvojsklom s vnútorným hliníkovým žalužím. Dvere sú dyhované plné a zasklené. Kúpeľňa je v pôvodnom bytovom jadre s plechovou vaňou a keramickým umývadlom. V bytovom jadre je osadené samostatné WC bez umývadla. Kuchyňa je vybavená s plynovým šporákom s odsávačom, kuchynská linka je 2,0 m dlhá na báze dreva so smaltovaným drezom. Batérie v byte sú obyčajné. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to:        vodovodné, teplonosné, kanalizačné, plynové, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, oceľové rebrové radiátory s termostatickými ventilmi a meračmi spotreby tepla a merače vody a plynu. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. Byt je v dobrom, pôvodnom stave, údržba je dostatočná. Na základe uvedených skutočností znalec stanovuje životnosť bytu a bytového domu na 100 rokov. Vypočítaná podlahová plocha bytu podľa ZP znalcom je 49,28 m2. Byt sa nachádza na sídlisku Prednádražie blízko železničnej a autobusovej stanice a neďaleko stredu mesta. Vzdialenosť do stredu mesta je do 10 min. pešo. Byt je na dobrom mieste bez zvýšeného hluku od dopravy, vzhľadom k tomu, že je bez rekonštrukcie sa jedná o priemerný, dobrý byt.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 1344,   Ul.    Na Lúkach 23, 25, 27, 29  v Leviciach,

 

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 14.03.2016 o 11:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 07.03.2016 o 11:00

2. obliadka: 08.03.2016 o 11:00

Hodnota: 26 000,00 € (783 276 Sk)
Najnižšie podanie: 26 000,00 € (783 276 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti/ zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou zárukou / notárska úschova /
  1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  63/2015,
2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  63/2015,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.  pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: