hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2- izb.byt, Na Hôrke 15, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce  sa  v  okrese  Nitra,  obec  Nitra,   vedené   Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané na  LV č. 5992 - čiastočný  pre  k.ú. Nitra a LV č. 7761 - čiastočný  pre  k. ú. Mlynárce, ako:

1.  byt č. 19, na 1.p obytného domu súp. č. 43 na ul. Na Hôrke číslo orientačné/vchodu  15, Nitra, nachádzajúci sa v časti domu postavenej na pozemku par. č. 7469/28 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,  pre  k.ú. Nitra, par. č. 462/50 pre k.ú. Mlynárce,

2.  podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vo veľkosti     446/22050,

3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 7469/27 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 189 m2, parcela č. 7469/28 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 123 m2, pre k.ú. Nitra, vo veľkosti 446/22050,

4. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 462/50 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 71 m2, pre k.ú. Mlynárce, vo veľkosti 446/22050.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 19  na 1.p.  / I.NP/  v bytovom dome  súp.  č. 43  na ulici Na Hôrke,  č. orientačné/vchodu 15 v Nitre. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými  sústavami. Obytný dom  súp. č. 43 je  užívaný  od  roku 1990.  Je 9 podlažný vrátane suterénu a slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých

hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné  diaľkové, elo. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody  z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod,  odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej  siete. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a pozemku. Spoločnými  časťami bytového domu sú  základy domu, obvodové múry,  priečelia, vodorovné a zvislé  nosné konštrukcie, plochá strecha, omietka fasády. Spoločnými zariadeniami sú bleskozvod, vodovodné,  teplonosné, elektrické, telefónne prípojky, plynové prípojky, 2x výťah, kanalizačné prípojky po revíznu šachtu, rozvody STA. Spoločnými priestormi sú chodby pri pivniciach, schodištia, vstupný priestor, l x práčovňa, 2x kočikáreň, 1x manglovňa, 1x inštal. chodba, 1x doreg. stanica, WC, 2x pr. výť. šachty, 5x  sklad.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci     bytov  a     nebytových priestorov  v  bytovom dome  súp. č. 43   na ul. Na Hôrke,o.č.13,15, Nitra,  zastúpení :
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929, zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení: Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.
Termín konania dražby: 11.01.2011 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 28.12.2010 o 14:00

2. obliadka: 29.12.2010 o 14:00

Hodnota: 30 400,00 € (915 830 Sk)
Najnižšie podanie: 30 400,00 € (915 830 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 € (301 260 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 272009,

2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 272009,

3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.
Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: