hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt Mochovská 36, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené  Okresným úradom Levice,   Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 7500 ako:

 

  1. byt č.  170, na 3.p., vchod č. 36, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 3459, na Ul. Mochovská 36, Levice,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.  3459, na Ul. Mochovská 34,36,38,Levice, vo veľkosti  6690 / 444093,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 3693/ 3 - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere  705m2, vo veľkosti   6690 / 444093.

Popis predmetu dražby

Jedná  sa o byt na treťom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Rybníky III

v Leviciach. Bytový dom je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom. Stavba je podpivničená s ôsmimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, na prízemí kočikáreň, v suteréne práčovňu, sušiareň, spoločné priestory, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. Stavba má osobný výťah. Bytový dom má nové plastové vstupné dvere so zabudovanými poštovými schránkami, a elektrickým otváraním nové plastové zadné dvere a plastové okná v celom schodišti a v suteréne. Kúrenie je v schodišti radiátorom.

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona NR SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007, nakoľko znalcovi opakovane  nebol umožnený vstup do bytu. Byt č. 170 sa nachádza v stredovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, špajza a pivničná kobka v suteréne domu. Byt má kuchyňu a jednu izbu smerované na juhovýchod a jednu izbu na severozápad. Byt oceňujem bez rekonštrukcií s pôvodným umakartovým bytovým jadrom.  Byt má vo všetkých miestnostiach PVC podlahy. V byte sú nové plastové okná. V umakartovom bytovom jadre je samostatné WC kombi a v kúpeľni je smaltovaná vaňa a keramické umývadlo. Kuchyňa je vybavená 1,8 m dlhou štandardnou kuchynskou linkou na báze dreva. V byte sú všetky betérie predpokladám obyčajné. Kúrenie je ústredné teplovodné s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón s elektrickým ovládaním vstupných vrát, radiátory a merače zemného plynu, tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.   Bytový dom je v dobrom stave, stav bytu je dobrý a údržba je dobrá.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 3459, na   Ul. Mochovská 34,36,38 , Levice, zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 30.05.2014 o 10:00
Kolo dražby: prve
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 23.05.2014 o 10:00

2. obliadka: 26.05.2014 o 10:00

Hodnota: 30 900,00 € (930 893 Sk)
Najnižšie podanie: 30 900,00 € (930 893 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS   08/2014, pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  08/2014,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listinypreukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr však do 3 dní od                                    skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: