hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt, M.R,.Štefánika 30

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č. 7555 ako:

byt č.15,  na 1.p.,  vchod  č.30,  nachádzajúci  sa v obytnom dome súp. č.477 na ul.

M. R. Štefánika č. 30, Levice,

-    spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového

domu súp. č. 477, na ul. M. R  Štefánika, Levice, vo veľkosti 6076 / 161311,

-       príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.497, -  parcela registra “C“

evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere  710m2, vo veľkosti 6076 / 161311,

 

Popis predmetu dražby

Byt  č. 15,  na 1.poschodí,  v bytovom   dome súp.  č. 477 na Ul.  M. R. Štefánika, orientačné/vchodu 30 v Leviciach. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry,  priečelia,  vchody, schodištia, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty.  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, práčovňa, kotolňa, odovzdávacia stanica, sklad chemikálií, skrinka pre slaboprúd, regulačná stanica plynu, inštalačná šachta, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia   výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 477 na ul. M. R. Štefánika č. 26,28,30,32  Levice

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

 

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Termín konania dražby: 03.11.2010 o 13:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 20.10.2010 o 18:00

2. obliadka: 21.10.2010 o 18:00

Hodnota: 14 800,00 € (445 865 Sk)
Najnižšie podanie: 14 800,00 € (445 865 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: