hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt Ľanová 6, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec  Levice,  katastrálne  územie   Levice,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 8109 ako:

 

byt č. 80,  na 3.p.,  vchod č. 6,  nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 3066, na ul. Ľanová 6, Levice, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3066, na  ul. Ľanová 2, 4, 6, Levice, vo veľkosti 4554 / 420123,príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 894 / 18, - parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 688 m2, vo veľkosti 4554 / 420123.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na treťom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Rybníky V. v okrajovej časti mesta v Leviciach. Bytový dom je postavený z betónových panelov so zatepleným obvodovým plášťom, odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia správcu bytu v roku 1987. Stavba je podpivničená s ôsmimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou s 32 bytmi vo vchode. Stavba má terazzové prefabrikované schodište a osobný výťah. V suteréne domu je kočikáreň a hlavný uzáver vody a pivničné kobky pre jednotlivé byty.

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania  v zmysle § 12, ods.3  Zákona NR SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007, nakoľko znalcovi  nebol umožnený vstup do bytu.

Byt č.80 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná chodba, kuchynský kút, kúpeľňa, WC a pivnica v suteréne domu. Byt je bez rekonštrukcie, s vystierkovanými stenami. Okná sú pôvodné drevené zdvojené, dvere sú hladké, plné a zasklené. Byt má vo všetkých miestnostiach, PVC. V byte je umakartové bytové jadro. Kúpeľňa je vybavená oceľovou smaltovanou vaňou a keramickým umývadlom. Vedľa je samostatné WC bez umývadla. Kuchyňa má 2,4 m dlhú kuchynskú linku a keramický obklad. Šporák je elektrický. Byt má diaľkové teplovodné kúrenie s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Byt je v dostatočnom stave s dostatočnou údržbou. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače elektriny a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.  Stav bytu je dostatočný. Vypočítaná podlahová plocha podľa ZP znalcom je 45,74 m2.  Byt sa využíva na projektový účel - na bývanie.

Byt sa nachádza v bytovom dome na sídlisku 15 min pešo do centra mesta v obytnej časti Levíc zastavanej bytovými domami. Bytový dom je neďaleko zastávky mestskej hromadnej dopravy, neďaleko železničnej a autobusovej stanice, bez zvýšeného hluku od dopravy.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 3066,   ul.

 

Ľanová 2, 4, 6  v Leviciach,

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 14.03.2016 o 10:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 07.03.2016 o 09:00

2. obliadka: 08.03.2016 o 09:00

Hodnota: 20 500,00 € (617 583 Sk)
Najnižšie podanie: 20 500,00 € (617 583 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti/  zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /
1.     pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  59/2015,

 

2.    pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  59/2015,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.  pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: