hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt, Ľanová 4, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti  nachádzajúce   sa    v okrese   Levice,   obec  Levice,     katastrálne územie    Levice,    vedené        Správou  katastra   Levice,  zapísané na LV č. 8109    ako:

 

  1. byt č.  48, 3.p., vchod č. 4, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 3066 na ul. Ľanová č.4, Levice,
  2. spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.  3066, na ul. Ľanová 2,4,6,  Levice, vo veľkosti  4554 / 420123,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku par. č.  894/ 18, - parcela registra  “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 688m2, vo veľkosti  4554 / 420123.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na treťom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Rybníky V v  okrajovej časti mesta v Leviciach. Bytový dom je postavený z betónových panelov so zatepleným obvodovým plášťom, odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia správcu bytu v roku 1987.  Stavba je podpivničená s ôsmimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou s 30 - timi bytmi vo vchode.  Stavba má terazzové prefabrikované schodište a osobný výťah. V suteréne domu je kočikáreň a hlavný uzáver vody a pivničné kobky pre jednotlivé byty.

Byt č.48 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná chodba, kuchynský kút, kúpeľňa, WC a pivnica v suteréne domu.  Byt je bez rekonštrukcie, s pôvodnými tapetami vo všetkých miestnostiach. Len okná sú nové plastové, dvere sú hladké, plné a zasklené. Byt má v obytných miestnostiach, vstupnej chodbe a kuchyni, ako aj v kúpeľni a WC podlahy s PVC. V byte je umakartové bytové jadro. Kúpeľňa je vybavená oceľovou smaltovanou vaňou a keramickým umývadlom. Vedľa je samostatné WC bez umývadla.  Kuchyňa má 1,8 m dlhú kuchynskú linku bez obkladu. Šporák nie je. Byt má diaľkové teplovodné kúrenie s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Byt je v dostatočnom stave so slabou údržbou. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače elektriny a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.   Stav bytu je dobrý.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Ing. Jaroslav Krnáč, rod. Krnáč, nar. 18.02.1976

Ul. Mochovská 2995/8

934 05 Levice, SR,

právne zastúpená:

JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

 

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 21.10.2013 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 07.10.2013 o 10:00

2. obliadka: 08.10.2013 o 10:00

Hodnota: 24 200,00 € (729 049 Sk)
Najnižšie podanie: 24 200,00 € (729 049 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  /zložením v hotovosti v sídle dražobníka / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 29/2013,

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.: 2276399453/0200   VS 29/2013,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listinypreukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                    skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: