hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt, Ľanová 4, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č.   8109    ako:

1.        byt č.58 na 6.p., vchod č. 4, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 3066, na ul. Ľanová 4, Levice,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3066, na ul. Ľanová 2,4,6, Levice, vo veľkosti 4936 / 420123

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.894/ 18, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 688m2, vo veľkosti  4936 /420123.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 58,  na 6.poschodí  v bytovom   dome súp.  č. 3066 na č. orientačné/vchodu  4 na  ul.  Ľanová v Leviciach sa nachádza  bytovom dome, ktorý    je typový, s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými, je 9 podlažný vrátane suterénu, slúži výlučne na bytové účely. Stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo.   Obytný dom  súp. č.3066  je  užívaný  od roku 1987.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry,  priečelia,  vchody, schodištia, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty, priestor výťahovej šachty.  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: kočikáreň, vstupná hala, výťah, hromozvody, batérie, strojovňa výťahu, bleskozvod, miestnosť pre slaboprúd, regulačná stanica plynu, inštalačná chodba, vodovodné, teplonosné, kanalizačné a elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia   výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Byt č. 58    je prístupný  zo spoločnej podesty na 6.poschodí dverami a pozostáva  2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie:  kuchynský kút, kúpeľňa, WC, predsieň a pivnica č.58.  Dvere hladké, okná plastové, podlahy plávajúce, PVC a kuchyni keramická dlažba. V kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom, plynový sporák bez odsávaču pár, v kúpeľni vaňa, umývadlo, vo WC splachovací záchod, inštalačné jadro pôvodné umakartové, radiátory oceľ. vykurovacie  panely. Vnútorné povrchové úpravy vápenné, v kuchyni a v kúpeľni je keramický obklad.

Byt má samostatné meranie studenej a teplej vody,  plynu a elektriny. Vykurovanie ústredné diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 49,36 m2, z toho pivnica 1,40 m2. Opotrebenie je primerané veku.

 


 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 3066, na Ul.  Ľanová 2,4,6, Levice

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

 

 

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Termín konania dražby: 18.10.2012 o 12:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 04.10.2012 o 09:30

2. obliadka: 05.10.2012 o 09:30

Hodnota: 19 700,00 € (593 482 Sk)
Najnižšie podanie: 19 700,00 € (593 482 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 27/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 27/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným    prevodom   na    účet    účastníka   dražby /   vrátením

listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky,  bez   zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: