hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt, Kmeťova 10, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č.  6045 ako:

  1. byt č.  30, na 8.p., vchod č.o. 10, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 24, na ul.   Kmeťova číslo orientačné/vchodu 10,  Nitra, nachádzajúci sa v časti bytového domu postavenej na pozemku na  parcele  č.8607 / 28,
  2. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č.24,  na ul.  Kmeťova , č.o. 10,12,  Nitra, vo veľkosti   500 / 30941,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  8607 / 28, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere  268m2, - parcela registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti  500 / 30941,  príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  8607 / 29, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere  269m2, - parcela registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti  500 / 30941.

Popis predmetu dražby

Dvojizbový byt s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa, WC,  predsieň , loggiou  a pivnica v suteréne)  sa nachádza  na 8.poschodí bytového domu súpisného čísla 24 na parc.č.8607/28, 8607/29,  ulica Kmeťova v Nitre,  so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom  k pozemku 500/30941. Bytový dom je typizovaný panelový, má 8 nadzemných podlaží a suterén v ktorom  sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je plochá, krytinu tvoria asfaltové natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda nástreková,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu lepenú , výťah  vo vchode stojí na každom medziposchodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený  je elektrický vrátnik na  kovových vchodových dverách.  Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: výťah, kočikáreň, práčovňa, strojovňa, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1989, základná životnosť 80 rokov.   

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 24, na ul. Kmeťova, č.o.10,12, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.
Termín konania dražby: 19.02.2013 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 05.02.2013 o 11:00

2. obliadka: 06.02.2013 o 11:00

Hodnota: 48 800,00 € (1 470 149 Sk)
Najnižšie podanie: 48 800,00 € (1 470 149 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 452012

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 452012,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: