hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb. Štúrova, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Nitra, zapísané na LV č. 5883 ako:

1. byt č. 16, na 5.p., vchod o. č. 41, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č.1419 - bytový dom na parcele č. 2277, na ul. Štúrova, o. č. 41, Nitra,
2. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1419, na ul. Štúrova, o. č. 41,43 Nitra, vo veľkosti 699/32270,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 2276 druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 295m2, vo veľkosti 699/32270,
4. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 2277 druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 327 m2, vo veľkosti 699/32270.

Popis predmetu dražby

Byt č. 16 na 4.poschodí /V.NP/ v bytovom dome súp. č. 1419 na ulici Štúrova, č. orientačné/vchodu 41 v Nitre. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami. Obytný dom súp. č. 1419 je užívaný od roku 1961. Je 7 podlažný vrátane suterénu a slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná , fasádne omietky na báze umelých hmôt ,schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné diaľkové, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častí, spoločných zariadeniach domu. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, obvodové múry, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, plochá strecha, omietka fasády. Spoločnými zariadeniami sú,, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, elektrické, telefónne prípojky, plynové prípojky, 2x výťah, kanalizačné prípojky po revíznu šachtu, rozvody STA. Spoločnými priestormi sú chodby pri pivniciach, schodištia, vstupný priestor, l x práčovňa, 6x pivnica, výmenníková stanica.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 1419 na ul. Štúrova o. č. 41, 43 Nitra,
zastúpení :
Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
IČO: 31 447 929
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:
Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti
Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122
Termín konania dražby: 27.04.2010 o 10:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 13.04.2010 o 17:00

2. obliadka: 14.04.2010 o 17:00

Hodnota: 38 100,00 € (1 147 801 Sk)
Najnižšie podanie: 38 100,00 € (1 147 801 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 € (301 260 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 282009,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 282009,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.
Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby / vrátením listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

 

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: