hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb. , Štefánikova 110, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra , vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č. 5324 ako:

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

 

Parcelné číslo     Výmera v m2     Druh pozemku      Spôsob využ. p.   Druh ch.n. Umiest. pozemku

2781                       176         Zastavané plochy a nádvoria           15             203                   1

2782                       178         Zastavané plochy a nádvoria           15             203                   1

Legenda: Spôsob využívania pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Druh chránenej nehnuteľnosti: 203 - Pamiatková zóna. Umiestnenie pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

Stavby

Súpisné číslo   na parcele číslo  Druh stavby    Popis stavby     Druh ch.n.  Umiest. stavby

88                    2781                       9                Bytový dom                            1

88                    2782                       9                Bytový dom                            1

Druh stavby: 9 - Bytový dom Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

 

ČASŤ B:

- byt č. 7, na 1.p., číslo orientačné/vchodu 110, ul. Štefánikova,  Nitra, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku :  6892 / 90649.

 

Popis predmetu dražby

Dvojizbový byt s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa,  WC,  predsieň, chodba a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 1.poschodí (1.NP) bytového domu súpisného čísla 88 na parc.č. 2781, 2782,  ulica Štefánikova v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 6892/90649. Bytový dom je typizovaný murovaný, má 3 nadzemné podlažia a suterén v ktorom sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je sedlová, krytinu tvorí pálená škridla, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je britolitová,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu dlaždenú,  výťah  nie je osadený, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik plastových vchodových dverách.  Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  sušiareň, práčovňa, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1951, základná životnosť 100 rokov.

Byt bol čiastočne rekonštruovaný, nová je kuchynská linka, zariadenie kúpeľne a WC, podlaha v jednej z izieb, okná, čo je zahrnuté v koeficiente vybavenosti bytu.  Dvojizbový byt pozostáva z dvoch izieb a  príslušenstva (kuchyňa, kúpeľňa,  WC,  predsieň, chodba a pivnica v suteréne.  Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná plastové s vnútornými žalúziami,  podlahy obytných miestností drevené parkety a veľkoplošné parkety,  ostatné podlahy  lepené a keramické. Kuchynská linka je na báze dreva , šporák je  plynový, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, keramický obklad je za šporákom a linkou. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové pákové.  Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú rebrované liatinové. Podlahová plocha bytu je 68,92m2. V byte  je prevádzaná údržba, je v primeranom technickom stave.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 88 na  ul. Štefánikova, č.o. 108,110, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.,
Termín konania dražby: 12.06.2012 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 29.05.2012 o 10:00

2. obliadka: 30.05.2012 o 10:00

Hodnota: 43 200,00 € (1 301 443 Sk)
Najnižšie podanie: 43 200,00 € (1 301 443 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 7 000,00 € (210 882 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 792011,

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 792011,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

 

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: