hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb. Školská 3, Tlmače

Predmet dražby

Nehnuteľnosti  nachádzajúce   sa    v okrese   Levice,   obec   Tlmače,     katastrálne

územie   Tlmače,    vedené   Katastrálnym    úradom       Nitra,    Správou  katastra   Levice,  zapísané na LV č.  747  ako:

 

1.        byt č. 6, na 2. p., vchod č. 3, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 35 na Ul. Školská č. 3, Tlmače,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 35, na Ul. Školská 3,5,7, Tlmače , vo veľkosti  6704 / 123766,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 5999 / 103, - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 528m2, vo veľkosti  6704 / 123766.

 

Popis predmetu dražby

Byt  č. 6,  na 2.poschodí, v bytovom   dome súp.  č.  35, na ulici Školská č.3, Tlmače. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry,  priečelia,  vchody, schodištia, vodorovné  nosné  a izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, sklad paliva,, sklad zeleniny, kočikáreň, práčovňa, kotolňa, žehliareň, strojovňa, skrinka pre slaboprúd, regulačná stanica plynu, inštalačná šachta, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené  mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.   Bytový dom je typový, zvislá nosná konštrukcia murovaná,  je 4 podlažný vr. suterénu a slúži výlučne na bytové účely,  stropy s rovným podhľadom, strecha valbovo – sedlová s nízkym vzopätím, krytina škridlová, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v  bytovom dome súp. č. 35 na Ul.

Školská 3,5,7, Tlmače,

zastúpené:

BYTREAL Tlmače, s.r.o., Kotlárska 2, 935 21 Tlmače

IČO: 34 100 733

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo:240/N , v zastúpení Ing. Miroslav Čiernik – konateľ spoločnosti,

právne zastúpená:

JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

Miesto konania dražby: Zasadačka Mestského úradu Tlmače
Termín konania dražby: 01.06.2011 o 13:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 17.05.2011 o 10:00

2. obliadka: 18.05.2011 o 10:00

Hodnota: 6 600,00 € (198 832 Sk)
Najnižšie podanie: 6 600,00 € (198 832 Sk)
Minimálne prihodenie: 400,00 € (12 050 Sk)
Dražobná zábezpeka: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 60/2010,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 60/2010,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

 

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia

dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: