2-izb. Mládežnícka 30, Pohronský Ruskov

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Pohronský Ruskov,  katastrálne  územie Pohronský Ruskov,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č.  889 ako:

 

1.        byt č. 4, na 1. p.,  vchod č.  30, nachádzajúci  sa v  obytnom  dome  súp.  č. 428, na Ul. Mládežnícka 30,  Pohronský Ruskov,

2.        spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 428, na Ul. Mládežnícka 30, Pohronský Ruskov vo veľkosti 4854 / 34290,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 44/21 - parcela reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape,  druh  pozemku  zast.  plochy a nádvoria o výmere 152m2, vo veľkosti 4854 / 34290.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 4, na 1.poschodí   v bytovom   dome súp. č. 428  na ulici Mládežnícka 30 v Pohronskom Ruskove. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Bytový dom je typový, zvislá nosná konštrukcia murovaná, je 4 podlažný, slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo.  Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, obvodové  múry, izolačné konštrukcie, vodovodné a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä elektrorozvodňa, STA, bleskozvod,  vodovodné, plynové, teplonosné, kanalizačné a elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený. Spoločnými priestormi  domu strecha, chodby, schodištia, práčovňa, kočikáreň, sušiareň.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 428, na ul. Mládežnícka 30, Pohronský Ruskov

zastúpení:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Štefan Halaši - predseda družstva   a

Ing. Pavol Ondruš - podpredseda družstva

 

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Termín konania dražby: 27.05.2011 o 13:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 12.05.2011 o 10:00

2. obliadka: 13.05.2011 o 10:00

Hodnota: 6 200,00 € (186 781 Sk)
Najnižšie podanie: 6 200,00 € (186 781 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 59/2010,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 59/2010,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia

dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia:

https://www.ddreal.sk/
DD - REAL, s.r.o. Zd. Nejedlého 22, Levice 934 05, IČO: 36 751 421