hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb. Kalinčiakova 8, Zlaté Moravce

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce,  katastrálne  územie Zlaté Moravce, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra Zlaté Moravce, zapísané  na LV č. 4337 ako:

1.        byt č. 30, na 3.p., vchod č.8 nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 1688 na Ul.   Kalinčiakova č. 8, Zlaté Moravce,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1688, na Ul. Kalinčiakova, Zlaté Moravce, vo veľkosti  6873 / 460282,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.2541/ 7, -  parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 687m2, vo veľkosti 6873 / 460282.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 30,  na 2.posch. /3.NP/, v bytovom   dome súp.  č.  1688 na ulici Kalinčiakova č. 8, Zlaté Moravce. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha - plochá,  chodby,  obvodové  múry – panelové,  priečelie,  vchody, schodištia, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie,  fasáda, klampiarske prvky – žľaby, zvody, lemovanie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú kočikáreň 3 ks, práčovňa – bez zariadenia 2 ks,  sušiareň – bez zariadenia  3 ks z toho jedna miestnosť vodomeru, výťah osobný, strojovňa 3 ks,   miestnosť pre upratovačku 3 ks, schránky na listy, objektový vodomer. vstupná miestnosť 3 ks, schodištia a schody, STA / spoločná televízna anténa/, bleskozvod 1 ks tyč 4ks zvody,  vodovodné potrubia, rozvod ústredného kúrenia, kanalizačná prípojka,   elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený .Byt pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, šatník, komora a pivnica č. 30. Podlahová plocha bytu podľa merania je 68,73m2.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 1688, na Ul. Kalinčiakova 6, 8, 10, Zlaté Moravce

zastúpení:

SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik,

so sídlom Ul. Radlinského č. 14, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 18 047 343

v zastúpení:

Ing. Mária Sýkorová – riaditeľka podniku

Miesto konania dražby: Zasadačka - Denné centrum ( bývalý Klub dôchodcov)Ul. Mojmírova č.6 v Zlatých Moravciach
Termín konania dražby: 22.08.2011 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 08.08.2011 o 10:00

2. obliadka: 09.08.2011 o 10:00

Hodnota: 14 300,00 € (430 802 Sk)
Najnižšie podanie: 14 300,00 € (430 802 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s.,

pob. Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 62/2010,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 62/2010,

3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

 

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: