hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb. , Jurkovičova 1, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra , vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č. 4682   ako:

 

1.        byt č. 8, na 3. p., vchod č.o. 1, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 385 – bytový   dom na  parcele  č. 7587, na ul. Jurkovičova, č.o. 1, Nitra,

2.       podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 385,  na ul. Jurkovičova č.o. 1, Nitra, vo veľkosti  656 / 40623,

3.       príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 7587,  -  parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 426 m2, vo veľkosti 656 / 40623.

 

Popis predmetu dražby

Dvojizbový byt s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa,  WC,  predsieň, šatnik a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 3.poschodí bytového domu súpisného čísla 385 na parc.č.7587,  ulica Jurkovičova v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 656/40623. Bytový dom je typizovaný murovaný, má 13 nadzemných podlaži, prízemie v ktorom sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je plochá, krytinu tvoria natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je nástreková,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody  sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu dlaždenú a PVC,  výťahy 2* sú osadené na každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na kovových vchodových dverách.

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1977, základná životnosť 80 rokov..

Byt č. 8 bol čiastočne rekonštruovaný, nová je kuchynská linka, zariadenie kúpeľne a WC, podlahy,  okná, čo je zahrnuté v koeficiente vybavenosti bytu.  Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná plastové,  podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety,  ostatné podlahy  sú keramické. Kuchynská linka je na báze dreva, šporák je  plynový, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, keramický obklad je za šporákom a linkou. V kúpeľni je sprchovací kút, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové pákové.  Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú panelové. V byte  je prevádzaná údržba, je v primeranom technickom stave.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 385, na  ul.  Jurkovičova, č.o.1, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.,
Termín konania dražby: 07.06.2012 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 24.05.2012 o 10:00

2. obliadka: 25.05.2012 o 10:00

Hodnota: 44 500,00 € (1 340 607 Sk)
Najnižšie podanie: 44 500,00 € (1 340 607 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 € (241 008 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 672011,

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 672011,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

 

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

 

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: