hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb. Hollého 6, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na LV č.   5041 ako:

 

1.        byt č. 33, na 10.p., vchod č.o.  6, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č.1498 na ul. Hollého č.o. 6, Nitra,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1498, na ul. Hollého, Nitra, vo veľkosti  565/28365,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 2267, - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 299 m2, vo veľkosti  565/28365.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 33  na  10. p.  nachádzajúci sa v bytovom   dome súp.  č. 1498  na ulici  Hollého číslo orientačné/vchodu 6 v  Nitre. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými  sústavami. Obytný dom  súp. č. 1498 je  užívaný  od  roku  1961. Je 13 podlažný a slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné  diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod,  odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej  siete. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými  časťami a spoločnými zariadeniami bytového domu sú  spevnené plochy pri vstupe a okapový chodník, plochá strecha, omietka fasád, klampiarske konštrukcie strechy a fasád, rozvodové potrubie vody, kanalizačné potrubie vodorovné i zvislé, rozvodové potrubie plynu od hlavného uzáveru po bytové plynomery, bleskozvod, rozvody a zariadenia elektroinštalácie na schodiskách a spoločných priestoroch, výťah so strojovňou, vstupný priestor, schodište, chodby pri pivniciach, kočikáreň 2x, rozvody médií 2x.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.č. 1498 na  ul. Hollého,  o.č. 6 v  Nitre

zastúpení : Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.
Termín konania dražby: 23.03.2011 o 10:30
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 09.03.2011 o 10:30

2. obliadka: 10.03.2011 o 10:30

Hodnota: 26 900,00 € (810 389 Sk)
Najnižšie podanie: 26 900,00 € (810 389 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 € (241 008 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 262010,

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 262010,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: