hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb., Ďumbierska 39, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Chrenová , vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č. 1743   ako:

 

1.        byt č.   17, na 1. p., vchod č.o. 39, nachádzajúci sa v obytovom dome  súp. č.699 – bytový   dom na  parcele  č. 991, na ul. Ďumbierska  39, Nitra,

2.        podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 699,  na ul. Ďumbierska 37,39,41,  Nitra, vo veľkosti  500 /32739,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 991,  -  parcela registra

"C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria

o výmere 519 m2, vo veľkosti 500 /32739.

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 1742/2012

Popis predmetu dražby

Dvojizbový byt s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa,  WC,  predsieň a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 1.poschodí (1.NP) bytového domu súpisného čísla 699 na parc.č.991,  ulica Ďumbierska č.o. 39 v Nitre,  so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 500/32739. Bytový dom je typizovaný panelový, má 8 nadzemných podlaží a suterén v ktorom sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je plochá, krytinu tvoria asfaltové natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda nástreková,  vnútorné omietky  sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu lepenú a z terazzových dlaždíc, výťah  vo vchode stojí na každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na kovových vchodových dverách.

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: výťah, kočikáreň, sušiareň, práčovňa, mangľovňa, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1975, základná životnosť 80 rokov.

Dvojizbový byt č. 17 a jeho  príslušenstvo (kuchyňa, kúpeľňa,  WC,  predsieň   sa nachádza na 1.poschodí (1.NP) a pivnica č. 17 sa nachádza v suteréne. Byt nebol rekonštruovaný, je v pôvodnom stave. Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná zdvojené drevené,  podlahy obytných miestností PVC  a kobercovina,  ostatné podlahy  lepené. Kuchynská linka je na báze dreva , šporák je  plynový s digestorom,  drez je smaltovaný s nerezovou výtokovou armatúrou, keramický obklad je za šporákom a linkou. V kúpeľni  je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové bežné.  Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú oceľové panelové.  V byte  je prevádzaná údržba, je v primeranom technickom stave. Podlahová plocha bytu  49,97m2,  z toho pivnica s 2,36m2.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 699, ul.  Ďumbierska, č.o. 37,39,41, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.,
Termín konania dražby: 30.04.2012 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 16.04.2012 o 11:00

2. obliadka: 17.04.2012 o 13:00

Hodnota: 31 000,00 € (933 906 Sk)
Najnižšie podanie: 31 000,00 € (933 906 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 252010,

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 252010,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: