hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb., Čajkovského č. 38, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na LV č. 4734     ako:

 

1.        byt č. 46 na 11.p., vchod č.38, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 433 na ul. Čajkovského č.38, Nitra,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 433, na ul. Čajkovského č. 38, Nitra, vo veľkosti  6422/ 390690,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 7525, - ako parcela registra  “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 420 m2, vo veľkosti 6422/ 390690.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 46 na 10.posch.  / 11.NP/  nachádzajúci sa v bytovom   dome súp.  č. 433  na ulici Čajkovského číslo orientačné/vchodu 38 v  Nitre. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými  sústavami panelovými. Obytný dom  súp. č.  433 je  užívaný  od  roku  1980. Je 13 podlažný a slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné  diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod,  odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej  siete. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu  na spoločných častí, spoločných zariadeniach domu, spoločných priestoroch a príslušenstva. Spoločnými  časťami bytového domu sú  základy domu, obvodové múry,  priečelia, vodorovné a zvislé  nosné konštrukcie, plochá strecha,  omietka fasády. Spoločnými zariadeniami bytového domu 2x výťahy so strojovňou, rozvody STA, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné prípojky, elektrické, telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený. Spoločnými priestormi domu sú vstupný priestor, chodby schodištia,

chodby v pivniciach, 1x kočikáreň, 1x manglovňa, 2x sušiareň, 1x práčovňa, 2x výťahy so strojovňou,  WC,  údržbáreň,  miestnosť pre upratovačku.

Byt  č. 46 sa  nachádza  v obytnom  panelovom dome, ktorý je  13 podlažný a slúži výlučne na bytové účely. Byt je  prístupný zo spoločnej podesty na 10.poschodí /11.NP/dverami. Byt pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie, kuchyňa, kúpeľňa,  WC, predsieň, šatník a pivnica. Dvere hladké, okná drevené zdvojené, podlahy obytných miestností PVC. Súčasťou bytu je aj jeho vnútorné vybavenie: umývadlo, WC misa so splachovačom, vaňa, vodovodné batérie, radiátory oceľové vykurovacie panely, kuchynská linka so smaltovaným drezom, plynový sporák s odsávačom pár. Technické vybavenie objektu pozostáva zo zdravotechniky, ústredného kúrenia a osvetlenia. Podlahová plocha bytu s pivnicou je  64,22m2. Byt   nebol rekonštruovaný, inštalačné  jadro pôvodné umakartové.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 433 na ul. Čajkovského č.38, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

 

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.
Termín konania dražby: 26.09.2011 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 12.09.2011 o 11:00

2. obliadka: 13.09.2011 o 11:00

Hodnota: 26 500,00 € (798 339 Sk)
Najnižšie podanie: 26 500,00 € (798 339 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 7 000,00 € (210 882 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 092011,

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 092011,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: