hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb. byt Zd. Nejedlého Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice, katastrálne územie Levice, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Levice, zapísané na LV č. 7658 ako:
1. byt č. 17, na 4.p. bytového domu súp. č. 1705, na Ul. Zd. Nejedlého č. orientačné/vchodu 7 v Leviciach, vedený ako stavba na parc. č. 534,
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1705 na Ul. Zd. Nejedlého, Levice, vo veľkosti 4904 / 103579.
- Na LV č.7658 - parc.č.534, k pozemku pod stavbou s.č.1705 nie je evidovaný právny vzťah na LV.
- Združený pozemok pod bytovým domom s.č.1705, par.č. 4439/2, orná pôda 41 m2 , v.z.1221/2000.

Popis predmetu dražby

Byt č. 17, na 4.poschodí, v bytovom dome súp. č. 1705 na Ul. Zd. Nejedlého č. orientačné/vchodu 7 v Leviciach. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú práčovňa, kulisová sušiareň, kočíky, sklad uhlia, kotolňa, strojovňa, umyváreň - sprcha, spoločná televízna anténa, hromozvody, WC, miestnosť pre slaboprúd, doregulovacia stanica, inštalačná chodba, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické prípojky, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 1705, na Ul. Zd. Nejedlého 5,7, Levice
zastúpení:
SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Poľná 8, 934 03 Levice
IČO: 34 117 989
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,
Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:
Ing. Viliam Rybár - konateľ spoločnosti
Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., Poľná č. 8
Termín konania dražby: 24.02.2010 o 13:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 15.02.2010 o 17:30

2. obliadka: 16.02.2010 o 17:30

Hodnota: 16 100,00 € (485 029 Sk)
Najnižšie podanie: 16 100,00 € (485 029 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 800,00 € (144 605 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 18/2009,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 18/2009,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby / vrátením listiny
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení
dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk