hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb. byt Tabánska Šahy

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Šahy, katastrálne územie Šahy, vedené na Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Levice, zapísané na LV č. 1958 , vo výlučnom vlastníctve Mesta Šahy v podiele 1/1 ako:

1. byt č. 14, na 8.p. vchod č. 1, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č.
1202 na ul. Tabánska č. 1, Šahy,
2. spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
bytového domu súp. č. 1202, na ul. Tabánska, Šahy, vo veľkosti 5571/421120,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 73, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 695m2, vo veľkosti 5571/421120.

Popis predmetu dražby

Byt č. 14, na 8.p (7. poschodie), v bytovom dome súp. č. 1202 na ulici Tabánska č. 1, Šahy. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria. Spoločnými zariadeniami domu sú sušiareň, kočikáreň, spoločná televízna anténa, hromozvody, výťah, skrinka pre slaboprúd, vodovodné, teplonosné, kanalizačné a elektrické domové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: MESTO ŠAHY
Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy
IČO: 00 307 513,
zastúpené:
ENERGO-BYTOS, s.r.o.
E. B. Lukáča 24, 936 01 Šahy
IČO: 31 445 659, zapísaný OR OS Nitra, Odd. Sro, 488/N,
právne zastúpená JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg. v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci
Miesto konania dražby: Divadelná sála Mestského kultúrneho strediska Šahy, Hl. námestie č. 1
Termín konania dražby: 21.01.2010 o 14:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 07.01.2010 o 15:00

2. obliadka: 08.01.2010 o 15:00

Hodnota: 10 800,00 € (325 361 Sk)
Najnižšie podanie: 10 800,00 € (325 361 Sk)
Minimálne prihodenie: 200,00 € (6 025 Sk)
Dražobná zábezpeka: 3 200,00 € (96 403 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

 

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 17/2009,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 17/2009,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk