hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb. byt Sládkovičova, Želiezovce

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Želiezovce,  katastrálne  územie Želiezovce,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 2451 ako:

  1. byt č. 25, na 1. p., vchod č. 5, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 310, na ul.

Sládkovičova 5, Želiezovce,

  1. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 310, na ul. Sládkovičova, Želiezovce, vo veľkosti 6027 / 381156,
  2. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 482/2, - parcela reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 400m2, vo veľkosti 6027 / 381156.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 25,  1.poschodie, /2.NP/.,  v bytovom   dome súp.  č. 310 na ulici Sládkovičova 5 v Želiezovciach. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštr. sústavami panelovými, je 13 podlažný, slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo.  Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby,  obvodové  múry,  priečelie,  vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä elektrorozvodňa, STA, bleskozvod,  vodovodné, kanalizačné a elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený. Spoločnými priestormi  domu  sú kočikáreň, práčovňa, sušiareň, žehliareň, miestnosť upratovačky, miestnosť pre bicykle, výťah, strojovňa objektu. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu:6027/381156.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 310 na ul. Sládkovičova 5,  Želiezovce

 

zastúpení:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Štefan Halaši - predseda družstva   a

Ing. Pavol Ondruš - podpredseda družstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3
Termín konania dražby: 17.08.2010 o 13:30
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 03.08.2010 o 14:00

2. obliadka: 04.08.2010 o 14:00

Hodnota: 14 500,00 € (436 827 Sk)
Najnižšie podanie: 14 500,00 € (436 827 Sk)
Minimálne prihodenie: 500,00 € (15 063 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

 

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 08/2010,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 08/2010,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.       pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia

dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: