hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb. byt na Svetlej č.1, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na LV č. 5498 ako:

  1. byt č. 27, na 7.p., vchod o. č. 1, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č.1504 –        bytový dom na  parcele  č. 2266, na ul. Svetlá o. č. 1, Nitra,
  2. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1504,  na Svetlá o. č. 1  Nitra, vo veľkosti  593/27613,
príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 2266 druh pozemku zast.    plochy a nádvoria o výmere 317 m2, vo veľkosti 593/27613

Popis predmetu dražby

Byt č. 27na 7.p., (VIII.NP) v bytovom dome súp. č. 1504 na ulici Svetlá o. č. 1 v  Nitre. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými  sústavami. Obytný dom  súp. č. 1504 je  užívaný  od  roku 1961. Je 13 podlažný vrátane suterénu a slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné  diaľkové, napojenie na verejný vodovod,  odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej  siete. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu  na spoločných častí, spoločných zariadeniach domu a príslušenstva domu. Spoločnými  časťami bytového domu sú  základy domu, obvodové múry,  priečelia, vodorovné a zvislé  nosné konštrukcie, plochá strecha,  omietka fasády. Spoločnými zariadeniami sú, bleskozvod, vodovodné,  teplonosné, elektrické, telefónne prípojky, plynové prípojky, výťah, kanalizačné prípojky po revíznu šachtu, rozvody STA. Spoločnými priestormi sú chodby pri pivniciach, schodištia, vstupný priestor, 2x kočíkareň,1x sklad,1x sušiareň, 1x práčovňa, 2x rozvod médií, strojovňa výťahu.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci  bytov  a  nebytových priestorov  v  bytovom dome  súp. č. 1504   na ul. Svetlá , o.č.1 v  Nitre,

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti
Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122
Termín konania dražby: 08.06.2010 o 11:30
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 25.05.2010 o 17:30

2. obliadka: 26.05.2010 o 17:30

Hodnota: 17 800,00 € (536 243 Sk)
Najnižšie podanie: 17 800,00 € (536 243 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.      pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 012010,

2.      pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 012010,

3.      pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.           pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.
Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby
Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: