hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb. byt Ku Bratke č. 36 Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice, katastrálne územie Levice, vedené na Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Levice, zapísané na LV č. 5071 ako:

1. byt č. 23, na 7.p., vchod č. 36, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 2914 na ul. Ku Bratke č. 36, Levice,
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 2914, na ul. Ku Bratke, Levice, vo veľkosti 6198 / 258746,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 3603, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 423m2, vo veľkosti 6198 / 258746.

Popis predmetu dražby

Byt č. 23, na 7. poschodí, v bytovom dome súp. č. 2914 na ulici Ku Bratke č. 36, Levice. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä elektrorozvodňa, kočikáreň, sušiareň, práčovňa, žehliareň, výťah, strojovňa výťahu, STA, strojovňa ÚK, miestnosť WC a údržby, bleskozvod, osadený je elektrický vrátnik na vchodových dverách, rozvod káblovej televízie, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Ing. Jaroslav Krnáč
Okružná 2836/12
934 01 Levice
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3
Termín konania dražby: 08.10.2009 o 13:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 29.09.2009 o 17:00

2. obliadka: 30.09.2009 o 17:00

Hodnota: 27 700,00 € (834 490 Sk)
Najnižšie podanie: 27 700,00 € (834 490 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 € (241 008 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova
1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 11/2009,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 11/2009,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Najneskôr do otvorenia dražby.


Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk