hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

1.izb.Nová 4, Tlmače

Predmet dražby

: Nehnuteľnosti  nachádzajúce   sa    v okrese   Levice,   obec   Tlmače,     katastrálne

územie   Tlmače,    vedené   Katastrálnym    úradom       Nitra,    Správou  katastra   Levice,  zapísané na LV č. 792   ako:

 

  1. byt č. 6 na  1.p., vchod č. 4, nachádzajúci sa v časti v bytovom dome súp. č. 131, na Ul. Nová č. 4, Tlmače,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 131, na Ul. Nová 4,6,8, Tlmače, vo veľkosti  3513 / 168864,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 620/ 7 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 346m2, vo veľkosti 3513 / 168864, príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 620/ 8 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 189m2, vo veľkosti 3513 / 168864, príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 620/ 9 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 184m2, vo veľkosti 3513 / 168864, príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 620/ 10 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 187m2, vo veľkosti 3513 / 168864.

Popis predmetu dražby

V bytovom   dome súp.  č.  131, na ulici  Nová,  orientačné/č. vchodu/  4 v Tlmačoch sa nachádza byt č. 6 na 1.poschodí.  Bytový dom je typový, zvislá nosná konštrukcia murovaná. Stropy s rovným podhľadom, strecha sedlová s nízkym vzopätím, krytina plechová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, fasádne omietky brizolit, schody prefabrikované s povrchom terazzo. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby,  obvodové  múry,  priečelie,  vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú kotolňa a jej technologické zariadenie, bleskozvody, sušiareň, sklady, kočikárne, rozvody UK, skrinka pre slaboprúd, chodby, schodištia, regulačná stanica plynu,  vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo bytového domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 3513/168864.

Byt č.6 je prístupný zo spoločnej podesty na 1.posch.  dverami, ktorý sa  nachádza    v obytnom dome, ktorý je 5 podlažný vrátane suterénu a slúži výlučne na bytové účely. Obytný dom  súpisné   č. 131  je  užívaný   od  roku  1978, v ktorom sa nachádza byt č. 6 a ktorý pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým sa rozumie : kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC a pivnica.

Byt nebol rekonštruovaný, dvere hladké, okná zdvojené, podlaha v obyt. miestnosti vlysová, ostatné PVC, v  kuchyni je kuchynská linka so smaltovaným drazom, el. sporák s odsávačom pár, keram. obklad a vápenná stierka, v kúpeľni vaňa,  umývadlo, keram. obklad, vo WC splach. záchod, Elektrická inštalácia svetelná, rozvod studenej vody z centrálneho zdroja, napojenia na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Podlahová plocha  bytu je 35,13m2. z toho pivnica 2,20m2.  Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3 , 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 131, na Ul.  Nová

4,6,8,  Tlmače zastúpené:

BYTREAL Tlmače, s.r.o., Kotlárska 2, 935 21 Tlmače

IČO: 34 100 733

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo:240/N , v zastúpení Ing. Natália Dzurilová  – konateľka spoločnosti,

právne zastúpená:

JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

 

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o., ul. Ku Bratke 3,
Termín konania dražby: 27.02.2013 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 13.02.2013 o 09:00

2. obliadka: 14.02.2013 o 09:00

Hodnota: 8 800,00 € (265 109 Sk)
Najnižšie podanie: 8 800,00 € (265 109 Sk)
Minimálne prihodenie: 200,00 € (6 025 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 61/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 61/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk