hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

1.izb.byt, Mochovská 20,Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č.  7347   ako:

  1. byt č. 68, na  7.p., vchod č. 20, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 2995, na ul. Mochovská 20, Levice,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.  2995, na ul. Mochovská 16,18,20, Levice, vo veľkosti   3626 / 444093,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 3694, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere  744m2, vo veľkosti 3626 / 444093.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt č. 68, na  siedmom poschodí panelového bytového domu so s.č.  2995 na ul. Mochovská 20, nachádzajúci sa na  sídlisku Rybníky III v Leviciach. Bytový dom je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom. Stavba je podpivničená s ôsmimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, na prízemí kočikáreň, v suteréne práčovňu, sušiareň, spoločné priestory, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. Stavba má osobný výťah. Bytový dom má nové plastové vstupné dvere so zabudovanými poštovými schránkami, a elektrickým otváraním nové plastové zadné dvere a plastové okná v celom schodišti a v suteréne. Kúrenie je v schodišti radiátorom. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry, vchodové rúry, priečelia,  vchody, schodiská, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty, priestor výťahovej šachty.  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú výťah, spoločná TV anténa, miestnosť pre upratovačku, WC, hromozvody, skrinka pre slaboprúd, doregulovacia    stanica, inštalačná  chodba, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločná miestnosť,   vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domovéprípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia   výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.    Byt č.68 sa nachádza v stredovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa, pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, loggia a pivničná kobka v suteréne domu. Loggia je prístupná z obytnej miestnosti, byt má kuchyňu aj izbu smerované na juhovýchod. Jedná sa o byt bez rekonštrukcií s pôvodným umakartovým bytovým jadrom.  Byt má vo všetkých miestnostiach PVC podlahy. V byte sú nové plastové okná.  V umakartovom bytovom jadre je samostatné WC kombi a v kúpeľni je sedacia smaltovaná vaňa a keramické umývadlo.  Kuchyňa je vybavená 1,8 m dlhou štandardnou kuchynskou linkou na báze dreva. V byte sú všetky batérie predpokladám obyčajné. Kúrenie je ústredné teplovodné s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Byt je bez rekonštrukcií v  dobrom stave s novými plastovými oknami v celom byte, s kúpeľňou a WC. Z obytnej miestnosti je prístupná loggia. Orientácia obytnej miestnosti a kuchyne je v smere na juhovýchod.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón s elektrickým ovládaním vstupných vrát, radiátory a merače zemného plynu, tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.   Bytový dom je v dobrom stave, stav bytu je veľmi dobrý. Údržba bytu je dobrá. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ ka spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 2995, na ul. Mochovská 16,18,20, Levice

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.
Termín konania dražby: 30.05.2013 o 11:00
Kolo dražby: opako
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 16.05.2013 o 08:30

2. obliadka: 17.05.2013 o 08:30

Hodnota: 17 000,00 € (512 142 Sk)
Najnižšie podanie: 17 000,00 € (512 142 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti v sídle dražobníka/,  zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 09/2013,

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:2276399453/0200   VS 09/2013,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

 

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: