hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

1.izb. byt, Perecká 12, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené  Okresným úradom Levice,   Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 6014     ako:

 

  1. byt č. 59, na 4.p., vchod č. 12, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 2965, na Ul. Perecká  12, Levice,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.  2965, na Ul. Perecká  10,11,12, Levice, vo veľkosti 3626 / 444093,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 3676 - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 706m2, vo veľkosti    3626 / 444093.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na  štvrtom poschodí panelového   bytového domu na sídlisku Rybníky III v Leviciach.

Podľa predloženého potvrdenia bol bytový dom odovzdaný do užívania v roku 1981. Bytový dom je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom. Stavba je podpivničená s ôsmimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a krytinou zo živičných privarovaných pásov. Stavba má terazzové prefabrikované schodište obložené keramickým obkladom, v suteréne práčovňu, sušiareň, kočíkáreň, spoločenskú miestnosť, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. Stavba má  výťah. Bytový dom má nové vstupné dvere so zabudovanými poštovými schránkami, nové plastové zadné dvere a plastové okná v suteréne a na schodišti bytového domu. Kúrenie je v schodišti radiátorom.

Byt č. 59 sa nachádza na štvrtom poschodí v okrajovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa. Pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpelňa, WC, predsieň a pivničná kobka v suteréne domu. Byt má obytnú miestnosť smerovanú na juhozápad. Jedná sa o byt s umakartovým bytovým jadrom, vsadeným medzi panely, s pôvodnými tapetami a PVC podlahou v celom byte. V byte sú pôvodné drevené zdvojené okná a hladké dyhované dvere.  V bytovom jadre je WC kombi, v kúpeľni je oceľová smaltovaná sedacia vaňa a keramické umývadlo. Kuchyňa je vybavená 1,2 m dlhou kuchynskou linkou so smaltovaným drezom. V byte sú batérie obyčajné, kuchynská je jednopáková. Kúrenie je ústredné teplovodné s panelovými radiátormi s termostatickou hlavou a meračmi tepla. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón s elektrickým ovládaním vstupných vrát, radiátor a merač tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.  Bytový dom je v dobrom stave, stav bytu je slabý údržba je zanedbaná.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Brtake 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 2965, na Ul. Perecká 10,11,12, Levice,  zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 10.04.2014 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 02.04.2014 o 09:00

2. obliadka: 03.04.2014 o 09:00

Hodnota: 20 800,00 € (626 621 Sk)
Najnižšie podanie: 20 800,00 € (626 621 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  03/2014,

1. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  03/2014,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od  skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: