hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

1-ob. m., Tr.A.Hlinku 5, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Chrenová, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na LV č. 1890     ako:

1.        byt č. 45, na 8.p., vchod o. č. 5, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č.604  bytový dom na  parcele  č. 1371  na ul.  Trieda Andreja Hlinku  č.5,  Nitra,

2.        podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 604,  na ul. Trieda Andreja Hlinku 3,5,7,9,  Nitra, vo veľkosti   192 / 50994,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 1371,  - parcela registra “C“ evidované na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 811m2, vo veľkosti 192 / 50994.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 45 na 7.poschodí  /VIII.NP/  nachádzajúci sa v časti domu v bytovom   dome súp.  č. 1371  na ulici Trieda Andreja Hlinku, číslo orientačné/vchodu 5 v  Nitre. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými  sústavami panelovými. Obytný dom  súp. č.  604 je  užívaný  od  roku  1968. Je 9 podlažný vrátane suterénu a slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné  diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod,  odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej  siete. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu  na spoločných častí, spoločných zariadeniach domu, spoločných priestoroch a príslušenstva. Spoločnými  časťami bytového domu sú  základy domu, obvodové múry,  priečelia, vodorovné a zvislé  nosné konštrukcie, strecha,  omietka fasády. Spoločnými zariadeniami sú: bleskozvod, vodovodné, teplonosné,  elektrické, telefónne a plynové prípojky, výťah kanalizačné prípojky po revíznu šachtu, rozvody  STA.  Spoločné priestory sú, chodby pri pivniciach, schodištia, vstupný priestor, 1x kočikáreň, 2 miestnosti pre upratovačku.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 604 na ul.  Trieda Andreja Hlinku, o.č. 3,5,7,9, Nitra

zastúpení : Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.
Termín konania dražby: 23.03.2011 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 09.03.2011 o 10:00

2. obliadka: 10.03.2011 o 10:00

Hodnota: 6 900,00 € (207 869 Sk)
Najnižšie podanie: 6 900,00 € (207 869 Sk)
Minimálne prihodenie: 200,00 € (6 025 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 312010,

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 312010,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

 

Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: