hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

1-izbový byt v Nitre

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Nitra, zapísané na LV č. 4734 ako:


1. byt č. 4 na 1.p., vchod č.o. 38, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č.433 na ul. Čajkovského č.38, Nitra,
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 433, na ul. Čajkovského č.38 , Nitra, vo veľkosti 2342/ 390690,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 7525, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 420 m2, vo veľkosti 2342 /390690.

Popis predmetu dražby

Byt č. 4, na 1.p. /1.NP/ je v bytovom dome súp. č. 433 na ulici Čajkovského č.38, Nitra. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku. Spoločnými časťami bytového domu sú spevnené plochy pri vstupe a okapový chodník, plochá strecha, omietka fasád, klampiarske konštrukcie strechy a fasád, rozvodové potrubie vody, kanalizačné potrubie vodorovné i zvislé po revíznu šachtu, rozvodné potrubie plynu od hlavného uzáveru po bytové plynomery, bleskozvod, základy a obvodové múry domu, rozvody a zariadenia elektroinštalácie na schodiskách a spoločných priestoroch. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú vstupný priestor predný a zadný, schodištia, chodby v pivnici, kočikáreň, údržbáreň, 2x výťahy so strojovňou, miestnosť pre upratovačku, práčovňa, sušiareň 2x, žehliareň, WC, rozvodňa ÚK.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 433 na ul. Čajkovského č.38, Nitra
zastúpení
Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
IČO: 31 447 929
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:
Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti
Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122
Termín konania dražby: 11.08.2009 o 10:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 30.07.2009 o 17:00

2. obliadka: 31.07.2009 o 17:00

Hodnota: 9 900,00 € (298 247 Sk)
Najnižšie podanie: 9 900,00 € (298 247 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 900,00 € (87 365 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby / vrátením listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk