hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

1-izbový byt v Leviciach

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice, katastrálne územie Levice, vedené na Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Levice, zapísané na LV č. 5039 ako:

1. byt č. 10, na 3. p., vchod č. 40, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 1664 na ul. Kpt. Nálepku 40, Levice,
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1664, na ul. Kpt. Nálepku, Levice, vo veľkosti 1950 / 395290,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 2375, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 661m2, vo veľkosti 1950 / 395290.

Popis predmetu dražby

Byt č. 10, na 3.poschodí, v bytovom dome súp. č. 1664 na ulici Kpt. Nálepku č.40 v Leviciach. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštr. sústavami panelovými, je 9 podlažný vr. suterénu, slúži výlučne na bytové účely. Strecha je plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, elektroinštalácia je svetelná. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú elektrorozvodňa, kočíkáreň, výťah, STA, práčovňa, sušiareň, strojovňa výťahu, dielne, bleskozvod, vodovodné, plynové, teplonosné, kanalizačné a elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 1664 na ul. Kpt. Nálepku 40,42,44, Levice zastúpení:
Okresné stavebné bytové družstvo Levice
Ku Bratke 3, 934 01 Levice
IČO: 00 171 590
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:
Štefan Halaši - predseda družstva a
Ing. Pavol Ondruš - podpredseda družstva
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3
Termín konania dražby: 06.08.2009 o 13:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 27.07.2009 o 17:00

2. obliadka: 28.07.2009 o 17:00

Hodnota: 6 300,00 € (189 794 Sk)
Najnižšie podanie: 6 300,00 € (189 794 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 1 500,00 € (45 189 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 03/2009,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 03/2009,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk