hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

1-izb.byt,M.R.Štefánika 39,Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č.  5533    ako:

 

  1. byt č.  56, na 3.p., vchod č. 39, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 466, na ul. M. R. Štefánika 39, Levice,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.  466, na ul. M. R. Štefánika, Levice, vo veľkosti 3547 /  715145,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 2235/ 3, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 1176m2, vo veľkosti   3547 /  715145.

Popis predmetu dražby

Byt č.56, na treťom poschodí sa nachádza v panelovom bytovom dome s.č. 466, na sídlisku v širšom centre okresného mesta v Leviciach. Bytový dom je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom a strechou. Stavba je s ôsmimi nadzemnými podlažiami bez suterénu, s plochou strechou a živičnou krytinou. Na schodišti bytového domu sú plastové okná s izolačným dvojsklom a rovnako sú plastové vstupné dvere z oboch strán vchodu do bytového domu. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, osobný automatický zberný výťah, na prízemí kočikáreň a hlavný uzáver plynu a vody. Obytný dom  súp. č.  466 je  užívaný  od roku 1973.   S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry, priečelia,  vchody, schodištia, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty, priestor výťahovej šachty.  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú výťah, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločná TV anténa, hromozvody, spoločná miestnosť pre upratovačku, WC, miestnosť pre slaboprúd, doregulovacia stanica, inštalačná chodba,   vodovodné,

teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia   výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.

Byt č.56 sa nachádza v stredovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa, pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň a pivničná kobka v suteréne domu.  Jedná sa o byt v pôvodnom stave so stierkami a pôvodným murovaným bytovým jadrom. V byte sú v obytnej miestnosti pôvodné bukové parkety, v ostatných miestnostiach je PVC podlaha. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a vnútorným hliníkovým žaluzím. Dvere sú hladké, plné a zasklené dyhované. Bytové jadro je pôvodné murované, s oceľovou smaltovanou sedacou vaňou a keramickým umývadlom v kúpeľni a  WC kombi s obkladom v samostatnom WC.  Kuchyňa je vybavená 1,5 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva so smaltovaným drezom. Všetky batérie v byte sú jednopákové. Podlahová plocha bytu podľa je 35,32m2.  Kúrenie je diaľkové ústredné s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.   Na základe uvedených skutočností bola stanovená životnosť bytu a bytového domu na 80 rokov. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 466, na Ul.  M. R. Štefánika 35,37,39,41,43, Levice,

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.
Termín konania dražby: 04.03.2013 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 18.02.2013 o 10:00

2. obliadka: 20.02.2013 o 10:00

Hodnota: 21 800,00 € (656 747 Sk)
Najnižšie podanie: 21 800,00 € (656 747 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 65/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 65/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným    prevodom   na    účet    účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky,  bez   zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: