hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

1-izb.byt, Továrenská 15, Vlkanová

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica, v obci   Vlkanová, katastrálne územie   Vlkanová,  vedené  na Okresnom úrade Banská Bystrica, Katastrálny odbor , zapísané  na LV č. 778     ako:

1. byt č. 28, na 2.p., vchod č.15,  nachádzajúci  sa  v obytnom dome  súp. č. 209, na ul.

Továrenská,   Vlkanová,

2. spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 209 na ul. Továrenská,  Vlkanová, vo veľkosti 3991 / 255424,

3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.568/ 2, - parcela registra  "C" evidovaná na katastrálnej mape, v katastrálnom území Vlkanová, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 479 m2, vo veľkosti 3991 / 255424.

Popis predmetu dražby

Byt  sa nachádza v bytovom dome s. č. 209, jedná sa o bytový dom vo Vlkanovej, pri Banskej Bystrici, postavený na ul. Továrenskej č. 15.  Jedná sa o byt č. 28, na 2. poschodí. Byt je jednoizbový s príslušenstvom. Príslušenstvom bytu je predsieň, kúpeľňa, pivnica, kuchyňa a komora. Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné pre jeho bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, najmä sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne  tomuto domu. Dom bol daný do užívania v roku 1973. Obytný dom v ktorom sa nachádza oceňovaný byt je osemposchodový a nachádza sa v ňom celkom 56 bytových jednotiek. Dom má 2 samostatné vchody. V 1. NP sa nachádzajú nebytové priestory, spoločné priestory a pivnice. Ostatné poschodia sú byty. Bytový dom  je zateplený.

 

Spoločné priestory: Základy betónové pásy, zvislé a vodorovné konštrukcie panelové zateplené, strecha plochá, krytina živičná, klampiarske konštrukcie úplné, vonkajšia úprava povrchov Baumit, vnútorné omietky vápenné hladké, keramické obklady, dvere plastové, okná plastové, podlahy keramické, elektroinštalácia svetelná, bleskozvod, rozvod teplej a studenej vody, kanalizácia do verejnej siete, rozvod telefónny, požiarne hydranty, rozvod televízny. Byt sa nachádza v zastavanom území obce Vlkanová- ul. Továrenská, okres Banská Bystrica kde sú v súčasnosti postavené bytové domy v podobnom štandarde ako je obytný dom. Prístup k nehnuteľnosti je po spevnenej komunikácii. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Okolitá zástavba sú obytné domy. Dom je cca. 10 minút autom od centra obce, kde sú služby, reštaurácie a obchody.

Zariadenie bytu a nebytového priestoru: Byt je v pôvodnom stave bez rekonštrukcií, vymenené sú len okná za plastové. Bytové jadro je typové montované umakartové, v kúpeľni je nízka vaňa, otočné keramické umývadlo s jednou spoločnou pákovou nerezovou batériou, kúpeľňa  je priechodná do WC. V kuchyni je linka na báze dreva so smaltovaným drezom, obyčajnou batériou a plynovým sporákom, za linkou sú keramické obklady, podlahy v kuchyni, chodbe a kúpeľni sú lepené povlakové z PVC v izbe sú bukové vlysy, dvere drevené plné hladké, omietky vápenné štukové hladké. Byt je vykurovaný ústredným kúrením. Obytný dom aj hodnotený byt majú priemernú údržbu. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a zariadenia domu v podiele 3991/255424.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: SVB  Prvá Továrenská
so sídlom Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika

IČO: 45 021 325

zapísaný v registri na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbor všeobecnej vnútornej správy   reg č. BB-404/27-2008,

v zastúpení:

Mgr. Ivan Košťál  – predseda spoločenstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 15.06.2015 o 09:00
Kolo dražby: opakovaná dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 01.06.2015 o 09:00

2. obliadka: 08.06.2015 o 09:00

Hodnota: 17 400,00 € (524 192 Sk)
Najnižšie podanie: 13 050,00 € (393 144 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.  pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,                  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC:

 

SUBASKBX VS  27/2014,

2 pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  27/2014,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so

sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o.,

so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: