hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

1- izb.byt, ČSA 39, Tlmače-Lipník

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Tlmače,  katastrálne  územie Tlmače,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 763, vo výlučnom vlastníctve Mesta Tlmače v podiele 1/1 ako:

1.      byt č.1, prízemie, vchod č. 39, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 17 na ul. ČSA č.39, Tlmače,

2.      spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 17, na ul. ČSA, Tlmače, vo veľkosti 4185/99720,

3.      príslušný  spoluvlastnícky  podiel   k pozemku par. č. 5999/90, - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 415m2, vo veľkosti 4185/99720.

 

 

Popis predmetu dražby

Byt  č. 1,  na  prízemí, v bytovom   dome súp.  č.  17,  na ulici ČSA č.39, Tlmače ( časť Lipník).  Byt pozostáva z 1 obyt. miestnosti a príslušenstva, ktorým sa rozumie: kuchyňa, kúpeľňa + WC, chodba a pivnica.   S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry,  priečelia,  vchody, schodištia, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, rozvodňa, práčovňa, sušiareň, kočikáreň,  skrinka pre slaboprúd, regulačná stanica plynu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

MESTO TLMAČE

Nám. odborárov 10, 935 21  Tlmače

IČO: 00 307 581,

zastúpené:

BYTREAL Tlmače s.r.o.,

IČO: 34 100 733,

Kotlárska 2, 935 21 Tlmače

právne zastúpená: JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

Miesto konania dražby: Zasadačka Mestského úradu Tlmače
Termín konania dražby: 07.12.2010 o 13:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 29.11.2010 o 11:00

2. obliadka: 30.11.2010 o 11:00

Hodnota: 7 400,00 € (222 932 Sk)
Najnižšie podanie: 7 400,00 € (222 932 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 21/2010,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 21/2010,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: