1-izb., Výstavná, o.č. 37, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Chrenová, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č. 1995  ako:

 

1.        byt č. 32, na 7.p., vchod o. č. 37, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č.651 – bytový dom na  parcele  č. 882, na ul. Výstavná, o.č. 37, Nitra,

2.        podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 651  na ul. Výstavná 37, Nitra, vo veľkosti  360 / 37732,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 882, - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku -  zast. plochy a nádvoria o výmere 362m2, vo veľkosti 360 /37732.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 32 na 6.posch.  / 7.NP/  nachádzajúci sa v bytovom   dome súp.  č. 651  na ulici Výstavná číslo orientačné/vchodu 37 v  Nitre. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými  sústavami panelovými. Obytný dom  súp. č.  651 je  užívaný  od  roku  1973. Je 14 podlažný a slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné  diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod,  odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej  siete. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu  na spoločných častí, spoločných zariadeniach domu, spoločných priestoroch a príslušenstva. Spoločnými  časťami bytového domu sú  základy domu, obvodové múry,  priečelia, vodorovné a zvislé  nosné konštrukcie, plochá strecha,  omietka fasády. Spoločnými zariadeniami sú: bleskozvod, vodovodné, teplonosné,  elektrické, telefónne a plynové prípojky, výťah 2x,  kanalizačné prípojky po revíznu šachtu, rozvody  STA.  Spoločné priestory sú, chodby pri pivniciach, schodištia, vstupný priestor, 2x kočikáreň, telefónna ústredňa, miestnosť pre upratovačku.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.

Byt  č. 32 sa  nachádza  v obytnom  panelovom dome, ktorý je  14 podlažný a slúži výlučne na bytové účely. Byt je  prístupný zo spoločnej podesty na 6.poschodí /7.NP/dverami. Byt pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým sa rozumie, kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa + WC, predsieň, a pivnica.

Súčasťou bytu je aj jeho vnútorné vybavenie : rozvody el. inštalácie od elektromeru, rozvody ÚK od domových stúpačiek, rozvody vody / SV,TUV/,rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA / zvod spoločnej televíznej antény/, WC, kúpeľňa, kuchynská linka, plynový sporák, telefónna prípojka, domáci telefón, zvonček, poštová schránka. Opotrebenia je primerané veku.

Podlahová plocha bytu s pivnicou je  36,01 m2. Technická  dokumentácia poskytnutá nebola, bol poskytnutý pôdorys bytu, porovnanie so skutkovým stavom  nebolo možné urobiť, z dôvodu neumožneného vstupu do bytu. Právna dokumentácie je v súlade so skutkovým stavom.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 651,  na ul. Výstavná,  o.č. 37, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.
Termín konania dražby: 26.09.2011 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 12.09.2011 o 10:00

2. obliadka: 13.09.2011 o 10:00

Hodnota: 21 000,00 € (632 646 Sk)
Najnižšie podanie: 21 000,00 € (632 646 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 6 000,00 € (180 756 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 072011,

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 072011,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia:

https://www.ddreal.sk/
DD - REAL, s.r.o. Zd. Nejedlého 22, Levice 934 05, IČO: 36 751 421