hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

1-izb. Stavbárska 16, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra , vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č. 5898 ako:

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo          Výmera v m2         Druh pozemku      Spôsob využ. p.  Umiest. Pozemku  Právny vzťah

724                           203                  Zastavané plochy a nádvoria           15          1                       3

725                           201                  Zastavané plochy a nádvoria           15          1                       3

726                           203                  Zastavané plochy a nádvoria           15          1                       3

Stavby

Súpisné číslo           na parcele číslo               Druh stavby              Popis stavby     Druh ch.n.  Umiest. stavby

1453                                  724                            9                  Bytový dom o.č. 14                                      1

1453                                  725                            9                  Bytový dom o.č. 16                                      1

1453                                  726                            9                  Bytový dom o.č. 18                                      1

Druh stavby: 9 - Bytový dom, Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

Byty a nebytové priestory

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

BYT -byt č.14, na 1.p., bytového domu súp. č.1453,  na Ul. Stavbárska ,číslo orientačné/vchodu  16, Nitra,  nachádzajúci sa v časti domu postavenej na pozemku par. č.725,- parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 232 / 18979.

 

 

Popis predmetu dražby

Byt  č. 14 sa   nachádza na 1. NP bytového domu so súpisným číslom 1453 nachádzajúci sa v časti domu postavenej na pozemku par. č.725 na ulici  Stavbárska, č.o. 16 v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 232 / 18979. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštr. sústavami panelovými, je 5 podlažný vr. suterénu, slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné diaľkové, el .inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete.

Spoločné časti obytného domu sú: základy, obvodové múry, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, strecha, omietka fasády. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: bleskozvod,  vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, telefónne, prípojky, plynové  prípojky, kanalizačné prípojky po revíznu šachtu, rozvody STA. Podľa zistenia bol dom daný do užívania v roku 1959, základná životnosť 90 rokov.

Ohodnotenie je vykonané  z  dostupných  údajov  bez obhliadky a zamerania

bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.

Byt č.14 je prístupný zo spoločnej podesty na 1.NP  dverami. Byt pozostáva z 1 obyt. miestnosti a príslušenstva,  ktorým sa rozumie : kuchyňa, kúpeľňa + WC, predsieň.  Dvere hladké, okno plastové, podlahy  PVC a  ker. dlažba,   plynový sporák, v kúpeľni + WC  vaňa , umývadlo, splachovací záchod, radiátory oceľové. Vnútorné povrchové úpravy stierky a v soc. zar. keram. obklad. Byt má samostatné meranie studenej a teplej vody, plynu a elektriny. Opotrebenie je primerané veku. Celková výmera podlahovej plochy bytu  je  23,20 m2.   Technická  dokumentácia poskytnutá nebola, bol poskytnutý pôdorys bytu, porovnanie so skutkovým stavom  nebolo možné urobiť, neumožneného vstupu do bytu. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 1453, na  Ul.  Stavbárska, o.č. 14,16,18, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.
Termín konania dražby: 30.04.2012 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 16.04.2012 o 10:00

2. obliadka: 17.04.2012 o 12:00

Hodnota: 10 200,00 € (307 285 Sk)
Najnižšie podanie: 14 000,00 € (421 764 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 022011,

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 022011,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

 

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: