hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

1-izb. byt, Kalná nad Hronom

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Kalná nad Hronom, katastrálne územie Kalná, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Levice, zapísané  na LV č. 892 ako:

  1. byt č. 45, na 5.p., vchod č. 52 nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 94, na ul. Dlhá 52, Kalná nad Hronom,
  2. spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 94 na ul. Dlhá,  Kalná nad Hronom, vo veľkosti  3703/ 231202,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 188/6, - parcela reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 458m2, vo veľkosti 3703/ 231202.

 

Plomba  vyznačená na základe V - 1443/2009.

Popis predmetu dražby

Byt  č.45  na 5.p., /6.NP/  v bytovom   dome súp.  č.  94 na ulici Dlhá 52 v Kalnej nad Hronom. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby,  obvodové  múry,  priečelia,  vchod, schodište, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, podesty, medzipodesty a zádveria. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä výťah, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, hromozvody, spoločná televízna anténa,  vodovodné, kanalizačné,  plynové, elektrické, prípojky, WC,  ako aj miestnosť pre upratovačku v suteréne, teplonosná prípojka a to aj  v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov dom č. súpisné 94 Kalná nad Hronom

 

so sídlom Dlhá ulica č.51,52, 935 32 Kalná nad Hronom, SR

IČO: 36102091

vedený odborom všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu v Nitre

v zastúpení: Árpád Csiba – predseda SVB,

právne zastúpený : JUDr. Vladimír Servátka, advokát, so sídlom Pri Podlužianke

č.3, 934 05 Levice, reg.  v SAK pod č.2614 na základe plnej moci

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., Poľná č. 8
Termín konania dražby: 05.10.2010 o 13:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 21.09.2010 o 17:00

2. obliadka: 22.09.2010 o 17:00

Hodnota: 6 700,00 € (201 844 Sk)
Najnižšie podanie: 6 700,00 € (201 844 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /


1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 14/2010,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 14/2010,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.       pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.
Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: