hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

1-izb. byt Hlboká č.61, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na LV č. 5859 ako:

  1. byt č. 30, na 3.p., vchod č.o.  61, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č.1078 na ul. Hlboká 61, Nitra,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1078, na ul. Hlboká, Nitra, vo veľkosti  363//29622,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 4821/19, -  parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 465 m2, vo veľkosti 363//29622.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 30 na  2.poschodí  / 3.NP/ v bytovom   dome súp.  č. 1078  na ulici Hlboká č. orientačné/vchodu 61 v  Nitre. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými  sústavami. Obytný dom  súp. č. 1078 je  užívaný  od  roku 1989. Je 9 podlažný vrátane suterénu a slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné  diaľkové, el. inštalácia svetelná rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod,  odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej  siete. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu  na spoločných častí, spoločných zariadeniach domu a príslušenstva. Spoločnými  časťami bytového domu sú  základy domu, obvodové múry,  priečelia, vodorovné a zvislé  nosné konštrukcie, plochá strecha,  omietka fasády. Spoločnými zariadeniami sú, bleskozvod, vodovodné,  teplonosné, elektrické, telefónne prípojky, plynové prípojky, výťahy, kanalizačné prípojky po revíznu šachtu, rozvody STA. Spoločnými priestormi sú chodby pri pivniciach, schodištia, vstupný priestor, 2x strojovňa výťahu, 2x miestnosť pre  kočíky - bicykle, 2x miestnosť káblových . el. rozvodov,  l x práčovňa,  l x žehliareň,  2x sušiareň,  2x spoločná miestnosť,  l x strojovňa ÚK,  l x miestnosť pre  údržbu,  l x WC,  l x  vodomer.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.č.1078 na ul. Hlboká, orient. č. 59 - 61, Nitra,

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122
Termín konania dražby: 20.09.2010 o 10:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 06.09.2010 o 17:00

2. obliadka: 07.09.2010 o 17:00

Hodnota: 23 000,00 € (692 898 Sk)
Najnižšie podanie: 23 000,00 € (692 898 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 7 000,00 € (210 882 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 052010,

2.  pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 052010,

3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: