hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

1-izb., Bellova 10, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č. 5062 ako:

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

 

Parcelné číslo          Výmera v m2    Druh pozemku      Spôsob využ. p.  Umiest. pozemku  Pr.vzť.

7495                           229         Zastavané plochy a nádvoria           15                   1                       3

7496                           229         Zastavané plochy a nádvoria           15                   1                       3

Legenda: Spôsob využívania pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom Umiestnenie pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obcePrávny vzťah: 3 - Spoluvlastníctvo k pozemku pod bytovým domom

Stavby

Súpisné číslo   na parcele číslo  Druh stavby    Popis stavby     Druh ch.n.  Umiest. stavby

447                     7495                   9                Bytový dom o.č.12                           1

447                     7496                   9                Bytový dom o.č.10                           1

Druh stavby: 9 - Bytový dom Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

 

ČASŤ B:

- byt č. 13, na 5.p., číslo orientačné/vchodu 10, ul.  Bellova,  Nitra, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku :   363 / 22405.


 

Popis predmetu dražby

Jednoizbový      byt č. 13    s príslušenstvom  (kuchyňa,  kúpeľňa,  WC,  predsieň

a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 5.poschodí  bytového domu súpisného čísla 447na parc.č.7495, 7496,  ulica Bellova v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 363/22405. Bytový dom je typizovaný panelový, má 6 nadzemných podlaží a suterén v ktorom sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je plochá, krytinu tvoria asfaltové natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda nástreková,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu lepenú a z terazzových dlaždíc, výťah  vo vchode stojí na každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na kovových vchodových dverách.  Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: výťah, kočikáreň, sušiareň, práčovňa, mangľovňa, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1981, základná živoptnosť 80 rokov.

Ohodnotenie je vykonané  z  dostupných  údajov  bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona   č.568/2007. Predpokladá sa, že byt nebol rekonštruovaný, je v pôvodnom stave. Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná zdvojené drevené,  podlahy obytných miestností PVC  a kobercovina,  ostatné podlahy  lepené. Kuchynská linka je na báze dreva , šporák je  plynový s digestorom,  drez je smaltovaný s nerezovou výtokovou armatúrou, keramický obklad je za šporákom a linkou. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové bežné.  Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú oceľové panelové. Podlahová plocha bytu  36,26m2. V byte  je prevádzaná údržba, je v primeranom technickom stave. Poskytnutá dokumentácia bola porovnaná so skutkovým stavom. Neboli zistené rozdiely. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 447 na

ul. Bellova , č.o.  10,12, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

 

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.,
Termín konania dražby: 12.06.2012 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 29.05.2012 o 11:30

2. obliadka: 30.05.2012 o 11:30

Hodnota: 29 700,00 € (894 742 Sk)
Najnižšie podanie: 29 700,00 € (894 742 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 7 000,00 € (210 882 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.  pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 802011

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 802011,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: