hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

garzónka, Čajkovského 38, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie  Nitra, vedené  Okresným úradom  Nitra,   Katastrálny odbor, zapísané  na  LV č.   4734, ako:

 

1.   byt  č. 54,  na  12.p.,  vchod o.č.38,  nachádzajúci  sa  v obytnom  dome  súp.  č. 433,  na

ul.   Čajkovského č.38, Nitra,

2.   spoluvlastnícky  podiel  na   spoločných   častiach  a  spoločných  zariadeniach bytového

domu súp. č. 433, na ul. Čajkovského č. 38, Nitra, vo veľkosti 2451 / 390690,

3.   príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 7525, - ako parcela registra  “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 420 m2, vo veľkosti  2451 / 390690.

Popis predmetu dražby

Garzónka s príslušenstvom (kuchynský kút, kúpeľňa, WC,  predsieň,  pivnica na prízemí)  sa nachádza  na 12.poschodí (13.NP) obytného domu súpisného čísla 433 na parc.č.7525,  ulica Čajkovského v Nitre,  so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 2451/390690. Bytový dom je typizovaný panelový, má 13 nadzemných podlaží, prízemie v ktorom  sú spoločné priestory a pivnice. Strecha je plochá, krytinu tvoria asfaltové natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné nové z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je zateplená s novou nástrekovou povrchovou úpravou,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, okná sú plastové, schody sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu  z terazza,  výťah  stojí na každom poschodí,  elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na plastových vchodových dverách.  Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  kočikáreň, sušiareň, upratovačka, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1980, základná životnosť 80 rokov.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.              Vlastník bytu neumožnil znalcovi vstup do bytu. Prehliadka bytu znalcovi  nebola umožnená.  Byt nebol  rekonštruovaný . Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené pôvodné, okno drevené zdvojené,  podlahy PVC a kobercovina. Kuchynský kút je na báze dreva , šporák  je plynový, drez je nerezový s nerezovou výtokovou armatúrou. V kúpeľni je  vaňa, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú panelové. V byte  je prevádzaná  údržba, je v primeranom technickom stave.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 433, na ul. Čajkovského č.38, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 30.04.2014 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 15.04.2014 o 11:00

2. obliadka: 16.04.2014 o 11:00

Hodnota: 22 400,00 € (674 822 Sk)
Najnižšie podanie: 22 400,00 € (674 822 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

1.pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s. SWIFT:

SUBASKBX  č. účtu : 2276399453/0200

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453  VS  042014,

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo   VÚB a.s. SWIFT:

SUBASKBX  č. účtu : 2276399453/0200

IBAN: SK10 0200 0000 0022  7639 9453  VS   042014,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: