hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izb.byt , K.Marxa 10, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec  Levice,  katastrálne  územie   Levice,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č.  5135   ako:

 

  1. byt č.  26, na 6. p., vchod č. 10, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 1438, na ul. K. Marxa 10,  Levice,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1438, na ul. K. Marxa,   Levice, vo veľkosti  4781 / 592348,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 138/5 - parcela reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 1072m2, vo veľkosti  4781 / 592348.

Popis predmetu dražby

Byt na šiestom poschodí panelového bytového domu sa nachádza na sídlisku v širšom centre v obytnej časti okresného mesta v Leviciach.  Bytový dom so s.č. 1438 na ul. K. Marxa je postavený z betónových panelov so zatepleným obvodovým plášťom, odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia správcu v roku 1985.  Stavba je podpivničená s ôsmimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou so štyrmi bytmi na každom poschodí bytového domu a dvomi na prízemí. V suteréne domu je kočikáreň práčovňa sušiareň, hlavný uzáver plynu a vody a pivničné kobky pre každý byt. Dom má terazzové prefabrikované schodište a osobný automatický výťah. Bytový dom má nové hliníkové vchodové dvere so zabudovanými poštovými schránkami a automatickým vrátnikom a zateplené schodište plastovými oknami na schodišti. Fasádu má spravenú s novým náterom. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä elektrorozvodňa, STA, bleskozvod, výťah, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený. Spoločné nebytové priestory sú strojovňa výťahu, strecha, chodby, schodištia, kočikáreň, sušiareň, práčovňa, miestnosť WC a pre upratovačku, strojovňa objektu.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3 , 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 1438 na ul. K. Marxa 8,10,12,14,16, Levice,

zastúpení:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok  - predseda družstva   a

Ing. Imrich Dudáš - podpredseda družstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 04.03.2013 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 18.02.2013 o 09:00

2. obliadka: 20.02.2013 o 09:00

Hodnota: 30 100,00 € (906 793 Sk)
Najnižšie podanie: 30 100,00 € (906 793 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 632012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.: 2276399453/0200   VS  63/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby. V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: